Erstatning etter flyulykke?

En kvinne som opplever sterk turbulens på et fly og vil senere kreve erstatning fra flyselskapet

Dersom du er påført en skade grunnet sterk turbulens på et fly, som følge av at baggasje faller ned fra bagasjehyllen eller grunnet et fall under av- og påstigning vil det være tale om en flyulykke som gir deg rett til erstatning fra flyselskapet. 

Erstatningsansvar ved flyulykke

De siste tiårene har antallet flypassasjerer økt konstant. Tall fra Data World Bank viser at antallet har økt fra 310 millioner i 1970 til 3,4 milliarder i 2015.

«Med så mange reisende er det klart at det vil kunne oppstå skader i forbindelse med luftfarten, og tall fra luftfartstilsynet viser at det fra 2000 til 2016 har forekommet totalt 769 tilfeller hvor personer har lidt personskader ombord på, eller i forbindelse med ombord- eller avstigning fra flyet.» Kilde: Glomstad, Sigurd Aakvaag. Fraktførers erstatningsansvar for personskader etter luftfartsloven § 10-17 og forholdet til Montreal-konvensjonen art. 17, Masteroppgave vår 2017.

For å kreve erstatning må det i alminnelighet foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap/en erstatningsrelevant skade og årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/tapet. Les mer om årsakssammenheng her.

Ansvarsgrunnlag

Både nasjonal lovgivning ved luftfartsloven og den internasjonale Montreal-konvensjonen regulerer ansvaret til flyselskapene ved flyulykker. Gjennom en lovpålagt passasjeransvarsforsikring er alle passasjerer dekket ved skade. Flyselskapet er objektivt erstatningsrettslig ansvarlig ved personskade eller død som oppstår i flyet, samt ved av- og påstigning. Det kreves altså ikke at noen kan klandres for at ulykken oppstod. Følgende fremgår av luftfartsloven § 10-17:

«Blir en passasjer drept eller skadd på legeme eller helse, er fraktføreren ansvarlig, såfremt den ulykken som har forårsaket skaden, er inntruffet om bord i luftfartøyet eller i sammenheng med at passasjeren går om bord eller forlater fartøyet.»

Det spiller heller ingen rolle hvor skaden skjer, idet nesten alle land har forpliktet seg til Montreal-konvensjonen. De få landene som ikke har gjort dette er forpliktet gjennom eldre regelverk, som også gir rett til erstatning ved personskade. Uavhengig av hvilket land flyet tilhører kan du imidlertid anlegge saken for norske domstoler.

Beregning av erstatningen

Erstatningsbeløpet vil variere avhengig av det økonomiske tapet som kan påvises. Erstatningen omfatter både personskade og dødsfall, samt skade på ting og baggasje. Det eksisterer ingen øvre grense for flyselskapets erstatningsansvar.

Utmålingen tar utgangspunkt i regelverket i landet som flyet tilhører. I Norge følger utmålingsreglene av skadeserstatningsloven. Aktuelle erstatningsposter er både lidt og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap og merutgifter. I tillegg kan menerstatning søkes ved varige og betydelige skader.

Flyvertinner og andre ansatte som blir skadet på flyet har rett til yrkesskadeerstatning.

Foreldelse av erstatning etter flyulykke

Erstatningskrav etter en flyulykke faller bort dersom søksmål ikke er reist innen 2 år. Fristen starter å løpe ved luftfartøyets ankomst til bestemmelsesstedet eller fra den dag da det skulle ha kommet frem eller da befordringen ble avbrutt, jf. luftfartsloven § 10-29.

Merk! Denne foreldelsesfristen avviker fra den alminnelige som er 3 år.

Eksempel erstatning skade på fly

En erstatningssak etter skade påført grunnet en hendelse på et fly følger av en dom fra Hålogaland lagmannsrett (LH-2010-993399). En mann hadde forsøkt å styrte et Kato Airlines fly på vei fra Narvik til Bodø med sju passasjerer i 2004. Mannen hadde angrepet begge flygerne med øks, som tvang flyet i stup mot bakken. To mannlige passasjerer hadde klart å overmanne flykapreren. Flygerne fikk deretter rettet opp flyet og unngikk katastrofe 30 meter unna bakken.

En kvinnelig passasjer, som skulle til Bodø for å følge sin far til sykehus, utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter hendelsen. Kvinnen ble tilkjent erstatning for inntektstap, samt menerstatning. Totalt utgjorde erstatningsbeløpet 525.000 kroner. Flyselskapet hadde allerede erkjent ansvar for tap i fremtidige utgifter.

Advokathjelp ved flyulykke

Det kan være svært vanskelig å beregne riktig erstatning etter en flyulykke. Ved slike tilfeller vil man derfor normalt ha behov for advokatbistand. Det er tilrådelig å kontakte advokat snarest etter ulykken. Advokaten vil sørge for at frister blir overholdt og at skade blir meldt til riktige parter. Ta kontakt med oss per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Når foreldes et erstatningskrav etter en flyulykke?

Et erstatningskrav etter en flyulykke faller bort dersom søksmål ikke er reist innen 2 år. Fristen starter å løpe ved luftfarttøyets ankomst til bestemmelsesstedet eller fra den dag da det skulle ha kommet frem eller da befordringen ble avbrutt, jf. luftfartsloven § 10-29.

Hva er vilkårene for erstatning etter en flyulykke?

For å inneha et krav om erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap/erstatningsrelevant skade og årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/tapet. Ved en flyulykke er ansvarsgrunnlaget objektivt, hvilket innebærer at flyselskapet er ansvarlig dersom det har skjedd en skade ombord, eller ved av-/påstigning.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en flyulykke?

Hvor mye du kan kreve i erstatning etter en flyulykke vil variere basert på skadeomfanget i den konkrete saken. Du kan kreve ditt fulle økonomiske tap dekket. Det kan omfatte inntektstap og/eller merutgifter til eksempelvis legebehandling, medisiner og transport. Ved varige og betydelige skader kan du også kreve menerstatning for redusert livsutfoldelse.

Kan jeg kreve erstatning dersom skaden skjedde på et utenlandsk fly?

Ja, du kan kreve erstatning for skade på fly uavhengig av hvilket flyselskap som er ansvarlig og hvor i verden skaden inntraff. Årsaken er at Montreal-konvensjonen forplikter nesten alle land. De resterende landene er forpliktet til eldre regelverk som også gir rett til erstatning.

Kan ansatte på fly kreve erstatning etter skade på jobb?

Ja, som alle andre arbeidstakere kan ansatte på fly kreve yrkesskadeerstatning for arbeidsulykker som inntrer mens vedkommende er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨. Erstatning utbetales fra arbeidsgivers forsikringsselskap.

Kilder

Glomstad, Sigurd Aakvaag. Fraktførers erstatningsansvar for personskader etter luftfartsloven § 10-17 og forholdet til Montreal-konvensjonen art. 17, Masteroppgave vår 2017.

West, Alexa. “Defining ‘Accidents’ in the Air: Why Tort Law Principles are Essential in Interpreting the Montreal Convention’s ‘Accident’ Requirement», Fordham law Review volume 85, 2015, p. 1466-1496.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!