Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

En kvinne som holder hånda foran ansiktet etter å ha avslag på søknad om voldsoffererstatning

Det er viktig å handle raskt etter å ha vært utsatt for en voldshendelse for å unngå at et eventuelt erstatningskrav foreldes. Det innebærer at ditt krav om voldsoffererstatning bortfaller, fordi kravet har «gått ut på dato». Erstatningskrav foreldes som hovedregel 3 år etter skadelidte fikk eller burde fått tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige, men visse unntak foreligger. 

Hva er foreldelse?

Foreldelse innebærer at et krav har «gått ut på dato». Konsekvensen av foreldelse vil være at kravet ikke lenger kan gjøres gjeldende. Ved strafferettslig foreldelse kan ikke den straffbare handlingen lenger straffes. Hovedhensynet bak foreldelsesreglene er at krav skal gjøres opp innen rimelig tid, så partene får anledning til å innrette seg.

«Når lang tid er gått uten noen aktivitet fra kreditors side, kan debitor – med større eller mindre grunn – ha trodd og innrettet seg på at kravet ikke ville bli gjort gjeldende.» Kilde: Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013, s. 762.

Sivilrettslig foreldelse

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 3 andre ledd første punktum at søknad må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolder er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Foreldelsesloven § 9 angir at saker som angår personskade foreldes 3 år etter den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige. Det innebærer at skadelidte må ha tilstrekkelig kunnskap om skaden til at vedkommende har oppfordring til å gå til søksmål, jf. Rt. 2007 s. 1479. For tilfeller hvor det tar svært lang tid før skadelidte får tilstrekkelig informasjon foreligger en maksfrist på 20 år.

Dette er komplekse vurderinger som en erstatningsadvokat kan bistå deg med. Foreldelsesfristen kan avbrytes gjennom søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Strafferettslig foreldelse

Voldsoffererstatningsloven § 3 andre ledd andre punktum angir videre at det vil være tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år. Det innebærer at ditt krav om voldsoffererstatning potensielt fortsatt kan være i behold, selv om den sivilrettslige foreldelsesfristen er oversittet.

Foreldelsesfristens lengde

Den strafferettslige foreldelsesfristen følger av straffeloven § 86. Bestemmelsen angir følgende om fristen for foreldelse av straffansvar:

a) 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år,
b) 5 år når den høyeste lovbetstemte straffen er fengsel inntil 3 år,
c) 10 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 10 år,
d) 15 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 15 år,
e) 25 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 21 år.

Dersom skadevolder i samme handling har begått flere lovbrudd som foreldes til ulik tid, gjelder den lengste fristen for alle lovbruddene, jf. strl. § 86 tredje ledd.

Foreldelsesfristens start

Straffeloven § 87 angir at foreldelsesfristen av straffansvaret regnes fra den dagen det straffbare forholdet opphørte. Når det gjelder saker om seksuell omgang med barn under 16 år starter imidlertid ikke fristen å løpe før skadelidte har fylt 18 år.

Avbrytelse av foreldelsesfristen

Foreldelsesfristen avbrytes ved at den mistenkte får stilling som siktet, jf. strl. § 88. Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet, jf. straffeprosessloven § 82. Erklæringen om siktelse må komme fra en tjenestemann tilhørende påtalemyndigheten, jf. Rt. 2004 s. 173 avsnitt 22. Erklæringen kan eksempelvis bli avgitt gjennom en begjæring om rettslig avhør, utstedelse av forelegg eller påtaleunnlatelse. Ved meddelsen av forelegget eller påtaleunnlatelsen får mistenkte stilling som siktet.

Stilling som siktet vil også foreligge når forfølging mot den mistenkte er innledet ved retten, eller når det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler mot vedkommende.

Advokathjelp ved spørsmål om voldsoffererstatning

Etter en voldshendelse er det viktig å handle raskt for å unngå at eventuelle krav mot skadevolder ikke foreldes. Ta kontakt med advokat i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater har erfaring og kompetanse på området. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar en av våre advokater kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er foreldelse?

Foreldelse vil si at et krav bortfaller fordi det ikke er gjort gjeldende innen en nærmere angitt tidsfrist. Krav om erstatning etter personskade foreldes som hovedregel 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg tilstrekkelig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Hvor lang er foreldelsesfristen ved krav om voldsoffererstatning?

Den sivilrettslige fristen er som hovedregel 3 år etter den dag skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige. En maksfrist på 20 år er imidlertid oppstilt for de tilfeller hvor det går svært lang tid før skadelidte fikk tilstrekkelig kunnskap. Der det er tale om et straffbart forhold med lovbestemt fengselsstraff inntil 3 år er imidlertid foreldelsesfristen 5 år fra tidspunktet den straffbare handlingen opphørte. Jo alvorligere straffbart forhold, desto lenger er foreldelsesfristen, se straffeloven § 86.

Når begynner foreldelsesfristen å løpe?

Den sivilrettslige foreldelsesfristen starter å løpe den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9. Den strafferettslige foreldelsesfristen begynner å løpe på det tidspunktet det straffbare forholdet opphører.

Hvordan avbryter jeg foreldelsesfristen?

Generelt avbrytes foreldelsesfristen ved erkjennelse fra den ansvarlige eller gjennom rettslige skritt. Når det gjelder krav om voldsoffererstatning kan foreldelsesfristen avbrytes gjennom søknad til Kontoret for voldsoffererstatning. Den strafferettslige foreldelsesfristen avbrytes når det tas ut siktelse mot skadevolder.

Hva er vilkårene for å kreve voldsoffererstatning?

For å kreve voldsoffererstatning må den straffbare handlingen være anmeldt til politiet, erstatningskravet må kreves inkludert i straffesaken, det straffbare forholdet må være klart sannsynliggjort og årsakssammenheng må foreligge mellom den straffbare handlingen og personskaden.

Kilder

Bårnås, Kristin Stanwick, Karl Dahlstrand og Vegard Knutsen. Voldsoffererstatningsordningen i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01/2021 (Volum 18). https://doi-org.pva.uib.no/10.18261/issn.2464-3378-2021-01-02

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/35057?show=full

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!