Når foreldes krav på yrkesskadeerstatning?

En person som skriver et krav på yrkesskadeerstatning

Har du et krav på yrkesskadeerstatning? Det er da viktig å gjøre kravet gjeldende før det foreldes.  Her gis en oversikt over reglene for foreldelse av yrkesskadeerstatning.


Hva er foreldelse

Foreldelse av et erstatningskrav innebærer at man ikke lenger kan kreve å få det oppfylt. Dette er uttrykt i foreldelsesloven § 24, hvor det fremgår at ved foreldelse «taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse». Konsekvensen av at et krav på yrkesskadeerstatning foreldes, er dermed at skadelidte taper sin mulighet for å få erstatningskravet betalt.         

«En forpliktelse kan falle bort eller modifiseres på grunn av alder. Denne opphørs- og modifikasjonsgrunn kalles foreldelse eller preskripsjon. Foreldelse må ha hjemmel i lov.» Kilde: Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013, s. 762.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Foreldelse av krav på yrkesskadeerstatning

Foreldelsesloven § 9 oppstiller en egen foreldelsesfrist for krav på skadeserstatning. Bestemmelsen oppstiller to frister, herunder en treårsfrist som løper fra «nødvendig kunnskap» og en tjueårsfrist som løper fra skadetidspunktet. Hva gjelder yrkesskade, er det inntatt en egen bestemmelse om foreldelse i yrkesskadeforsikringsloven § 15. Foreldelsesfristens lengde er den samme etter de to bestemmelsene, herunder tre år, men starttidspunktet er forskjellig.

Les om hvordan man fremmer krav om yrkesskade her.

Treårsfrist

Etter yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd starter fristen å løpe «ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet». Bestemmelsen stiller dermed et kunnskapskrav til når fristen begynner å løpe, og kunnskapskravet er knyttet til «forhold som begrunner kravet». Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at uttrykket «det forhold som begrunner kravet» må forstås som en henvisning til kunnskap om skaden og at den kan gi rett til erstatning fra yrkesskadeforsikringen.

Se også denne artikkelen om forelding av trafikkskadesaker.

Kunnskap

Det følger av Høyesterettspraksis at kunnskapskravet først er oppfylt når skadelidte har en oppfordring til å reise søksmål med utsikt til et positivt resultat. I dette ligger det klart nok ikke et krav om at skadelidte må ha full sikkerhet for at erstatningskravet vil føre frem, men det må foreligge tilstrekkelige holdepunkter som gir skadelidte en oppfordring til å reise et søksmål. Dette innebærer følgelig at skadelidte må ha tilstrekkelig med informasjon med selve skaden og den ansvarlige.

Tilstrekkelig informasjon om skaden vil innebære at skaden må ha manifestert seg på en slik måte at skadelidte vil ha et grunnlag for å kreve erstatning. At skadelidte må ha kunnskap om den ansvarlige, vil i praksis innebære at vedkommende må vite hvilket forsikringsselskap kravet skal rettes mot. Fra det tidspunkt skadelidte har nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, vil vedkommende ha en frist på tre år.

Varsling

Det følger av yrkesskadeforsikringsloven § 15 tredje ledd at krav som et meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, herunder før treårsfristen, foreldes tidligst seks måneder etter at arbeidstakeren har fått «særskilt skriftlig melding» om at foreldelse vil bli påberopt. Dette er en varslingsplikt. Varslingsplikten er begrenset til 10 år fra skaden ble meldt. Enkelt forklart innebærer varslingsplikten at forsikringsselskapet må sende skadelidte en skriftlig melding om at selskapet vil påberope seg foreldelse seks måneder før foreldelse kan inntre.

Det er viktig å være oppmerksom på at varselet ikke innebærer at selve foreldelsesfristen starter å løpe. Varselet vil ikke innebære et friststart, hvis ikke treårsfristen har startet.

Ingen maksfrist

Det følger av foreldelsesloven § 9 annet ledd at kravet foreldes senest 20 år etter den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Det følger imidlertid at yrkesskadeforsikringsloven § 15 andre ledd at regelen i foreldelsesloven § 9 ikke gjelder. Dette innebærer at det for yrkesskader ikke opereres med en absolutt foreldelsesfrist.

Treårsfristen i yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd regulerer dermed fullt ut foreldelse av yrkesskadeerstatning. Foreldelsesfristen vil ikke starte å løpe før det tidspunkt skadelidte har nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Advokathjelp ved spørsmål om foreldelse

Reglene om foreldelse av yrkesskadeerstatning kan være vanskelig å få grepet på. Vi bistår med hjelp. Husk at forsikringsselskap normalt må dekke nødvendige advokatutgifter. Ta kontakt med oss for en gratis forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per telefon eller e-post, eller fyll inn skjemaet nedenfor.

Les om yrkesskadeerstatning ved astma eller kols her.

Vanlige spørsmål

Hva er foreldelse av erstatningskrav?

Foreldelse innebærer at man ikke lenger kan kreve å få erstatningskravet oppfylt. Konsekvensen av at krav på erstatning foreldes, er at skadelidte taper sin mulighet for å få erstatningskravet betalt.

Når starter foreldelsesfristen å løpe for yrkesskadeerstatning?

Foreldelsesfristen starter å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

Hvor lang er foreldelsesfristen ved yrkesskadeerstatning?

Fra det tidspunkt skadelidte har den nødvendige kunnskap, gjelder en treårsfrist på å gjøre kravet gjeldende.

Hvilke regler regulerer foreldelse av yrkesskadeerstatning?

En alminnelig regel om foreldelse av erstatningskrav følger av foreldelsesloven § 9. For krav på yrkesskadeerstatning, er det en egen bestemmelse om foreldelse i yrkesskadeforsikringsloven § 15.

Gjelder det en absolutt foreldelsesfrist for å fremme krav på yrkesskadeerstatning?

Det følger av foreldelsesloven § 9 annet ledd at kravet foreldes senest 20 år etter den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Det er imidlertid bestemt i yrkesskadeforsikringsloven § 15 annet ledd at regelen i foreldelsesloven § 9 ikke gjelder. For yrkesskader gjelder det dermed ikke en absolutt foreldelsesfrist.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade, Tidsskrift for Rettsvitenskap 03/1980 (Volum 94). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3096-1980-03-05

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20917/49182.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!