Når foreldes erstatningskrav?

En klient som klager over et erstatningskrav som er foreldet

Har du et erstatningskrav? Da er det viktig at du gjør kravet gjeldende før det foreldes. Reglene om foreldelse kan medføre at erstatningskravet ditt er foreldet før du i det hele tatt vet at du har et erstatningskrav. Her gis en oversikt over de viktigste reglene i foreldelsesloven.


Hva er foreldelse?

Foreldelse av et erstatningskrav innebærer at man ikke lenger kan kreve det oppfylt. Det følger av foreldelsesloven § 24 at ved foreldelse taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse. Konsekvensen av at erstatningskravet foreldes, er dermed at skadelidte taper sin mulighet for å få erstatningskravet betalt.

«For skadelidte hjelper det lite å oppfylle vilkårene for erstatning dersom kravet har gått tapt fordi det er fremsatt for sent.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016, s. 28.

Foreldelse av erstatningskrav utenfor kontrakt

Foreldelsesloven § 9 oppstiller en egen foreldelsesfrist for krav på skadeserstatning, for eksempel etter trafikkulykke. Bestemmelsens tredje ledd bestemmer uttrykkelig at bestemmelsen ikke gjelder for krav som springer ut av kontrakt. Foreldelsesloven § 9 gjelder dermed foreldelse av erstatningskrav utenfor kontraktsforhold. Foreldelse av erstatningskrav som springer ut av kontrakt, reguleres av de alminnelige reglene i foreldelsesloven § 3.

Bestemmelsens første ledd bestemmer at krav på skadeserstatning eller oppreisning foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Kunnskapskravet omfatter to forhold, herunder både skaden og den ansvarlige. Når skadelidte har fått kunnskap om begge forholdene, starter treårsfristen å løpe. Bestemmelsens annet ledd bestemmer at kravet foreldes likevel senest 20 år etter at den skadegjørende handling eller annet ansvarsgrunnlag opphørte. Selv om treårsfristen ikke har startet å løpe, fordi skadelidte ikke har skaffet seg nødvendig kunnskap, vil dermed erstatningskravet uansett være foreldet etter 20 år.

Foreldelse av erstatningskrav i kontrakt

Springer erstatningskravet ut av kontrakt, reguleres det av de alminnelige reglene i foreldelsesloven § 3. Foreldelsesloven § 3 oppstiller to alternativer for fristens startutgangspunkt. I bestemmelsens nr.1 heter det at foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. I bestemmelsens nr. 2 heter det at for krav som oppstår ved mislighold, regnes foreldelsesfristen fra den dag da misligholdet inntrer.

Erstatningskrav er gjerne et krav som oppstår ved mislighold og reguleres dermed regelen i nr.2. Erstatningskravet vil da foreldes tre år fra den dag da misligholdet inntrådte. Avgjørende er dermed tidspunktet for misligholdet. I dommen inntatt i Rt.2006.1705 slo Høyesterett fast at misligholdet inntrer allerede ved leverings- eller overtakelsestidspunktet. Tilsvarende ble lagt til grunn i Rt.2007.1236. Misligholdet inntrer dermed ved levering av varen, overtakelse av huset, eller ved håndverkerens gjennomføring av arbeidet. Ved såkalte rådgivningsavtaler, regnes misligholdet som inntrådt når virkningen, herunder tapet, av rådgivningen viser seg, jf. HR-2019-2034-A.

At misligholdet inntrer allerede ved levering- eller overtakelsestidspunktet, kan i noen tilfeller føre til urimelige resultater idet det kan føre til at kravet er foreldet før man i det hele tatt har fått kjennskap til kravet. Tilleggsfristen etter foreldelsesloven § 10 nr.1 skal avbøte på slike urimelige resultater.

Les mer her om erstatning etter kjøpsloven. 

Tilleggsfrist

Det følger av foreldelsesloven § 10 nr.1 at dersom det er uvitenhet rundt erstatningskravet, gjelder det en tilleggsfrist. Tilleggsfristen skal hindre at kravet er foreldet før man har kunnskap om fordringen eller skyldneren.

«Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende for han mangler nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap».

Fristen starter altså å løpe når skadelidte får den nødvendige kunnskap om fordringen og skyldneren. Fristen kan starte å løpe selv om man ikke positivt får kunnskap om fordringen eller skyldneren, dersom skadelidte burde skaffet seg slik kunnskap. Kunnskapskravet omfatter også her både kunnskap om selve fordringen og skyldneren.

 Avbrytelse

Foreldelsesfristen kan avbrytes ved erkjennelse. At foreldelsesfristen avbrytes innebærer at det starter å løpe en ny frist fra erkjennelsen. Dette følger av foreldelsesloven §§ 14 og 20. Etter foreldelsesloven § 14 avbrytes foreldelsesfristen når skyldneren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen. Ved erstatningskrav, vil dette blant annet kunne være at skadevolderen erkjenner at skadelidte har et erstatningskrav, men uten å betale dette.

Advokathjelp

Dersom du mistenker at du har et erstatningskrav, er det viktig å reagere raskt for å hindre at kravet foreldes. Vi kan hjelpe deg med en uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Ta kontakt med oss per telefon eller e-post, eller fyll inn skjemaet til høyre.

Les også om gjenopptakelse av trafikkskadesak.

Vanlige spørsmål

Hva betyr foreldelse?

Foreldelse innebærer at den som har et pengekrav (kreditor), ikke lenger har rett til å kreve betaling. Foreldelse av erstatningskrav innebærer dermed at skadelidte ikke lenger kan kreve at skadevolderen betaler erstatning.

Hvor lang er foreldelsesfristen?

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år, jf. foreldelsesloven § 2. Når det er utstedt gjeldsbrev for en fordring, eller det er tale om et pengelån, er foreldelsesfristen 10 år, jf. foreldelsesloven § 5.

Når starter foreldelsesfristen å løpe?

Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. For krav som oppstår ved mislighold, slik som et erstatningskrav, regnes fristen fra den dag da misligholdet inntrer. Det følger av rettspraksis at misligholdet ved kjøp- og entrepriseforhold inntrer allerede ved levering- eller overtakelsestidspunktet. Ved rådgivningsavtaler, regnes misligholdet for inntrådt når tapet som følge av rådgivningen oppstår.

Når avbrytes foreldelsesfristen?

Foreldelsesfristen kan avbrytes ved erkjennelse. Dette innebærer at skyldneren erkjenner at han skylder penger til fordringshaveren. Foreldelse avbrytes også når fordringshaveren tar rettslige skritt mot skyldneren.

Hva skjer når foreldelsesfristen avbrytes ved erkjennelse?

Når foreldelsesfristen avbrytes ved erkjennelse, løper det en ny foreldelsesfrist fra erkjennelsen. Det vil dermed starte en foreldelsesfrist på 3 år.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20917/49182.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21404/68040.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!