Forsikringsavtaleloven § 1-1 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 1-1 angir lovens alminnelige virkeområde. Loven gjelder avtaler om forsikring og forsikringsdistribusjon. En forsikring er en beskyttelse mot økonomisk tap ved tilfeldige uforutsette hendelser. Gjenforsikring, også kalt reassuranse, er imidlertid ikke omfattet. 

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1-1:

§ 1-1. (lovens alminnelige virkeområde)

Loven gjelder for avtaler om forsikring og forsikringsdistribusjon, med mindre noe annet følger av §§ 1A-1, 2-1 og 10-1 eller andre bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Loven gjelder ikke for avtaler om gjenforsikring.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om lovens virkeområde, herunder kan det gis regler som helt eller delvis unntar enkelte avtaler fra lovens regler.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven gjelder for avtaler om forsikring og forsikringsdistribusjon. Avtaler som har karakter av forsikring etter sitt innhold er omfattet. En forsikring er en beskyttelse mot økonomisk tap ved uforutsette, tilfeldige hendelser. I grensetilfeller vil tilsynsmyndighetenes forståelse av begrepet «forsikringsvirksomhet», tjenestens økonomiske realitet og om det er en naturlig tilknytning mellom garantien og øvrig virksomhet være av betydning. 

Loven gjelder imidlertid ikke for gjenforsikring, jf. andre ledd. Gjenforsikring, også kalt reassuranse, innebærer at et forsikringsselskap beskytter seg mot tapsrisiko gjennom tegning av en egen forsikring hvor selskapet overlater enkelte av sine forpliktelser til et annet forsikringsselskap. Årsaken til at loven ikke får anvendelse i slike tilfeller, er at kunden vil være et forsikringsselskap, som må antas å være i stand til å ivareta sine egne interesser gjennom avtalen. 

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 40 (1988-1989) Om lov om forsikringsavtaler m.m.

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) 

Rt. 1972 s. 248

Advokathjelp

Har du spørsmål om avtaler om forsikring? Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis samtale om dine rettigheter. Flere av våre advokater er spesialisert innen forsikring og erstatning. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under. 

 

Kilder

Engh, Jone, Forsikringsvirksomhetsloven, Oslo, 2000. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!