Forsikringsavtaleloven § 1-3 med lovkommentar

En dommerhammer og forsikringsavtaleloven

Forsikringsavtaleloven § 1-3 angir at bestemmelsene i lovens første del ikke kan fravikes ved avtale, med mindre annet er sagt. Likevel kan § 1-6 fravikes ved avtaler om store risikoer og § 1-6 andre og tredje ledd ved avtale med andre enn forbrukere. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1-3:

§ 1-3. (adgangen til å fravike lovens første del)

Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i lovens første del ikke fravikes ved avtale.

§ 1-6 kan fravikes ved avtale om store risikoer. Kongen gir i forskrift nærmere regler om hva som skal anses som store risikoer.

§ 1-6 annet og tredje ledd kan fravikes ved avtale med andre enn forbrukere.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1-3 angir adgangen til å fravike lovens første del. Med mindre annet er uttrykt, kan ikke bestemmelsene fravikes ved avtale. Loven er med andre ord preseptorisk.

Likevel kan § 1-6 om kommunikasjon fravikes ved avtaler om store risikoer, jf. andre ledd. Hva som utgjør avtaler om store risikoer er regulert i forsikrikringsavtaleforskriften § 1.

Ved avtale med andre enn forbrukere kan § 1-6 andre og tredje ledd fravikes ved avtale. Etter § 1-6 andre ledd skal forsikringsforetaket forsikre seg om at mottaker har fått kunnskap om at melding er mottatt, dersom den elektroniske meldingen har et innhold som det er avgjørende at mottaker får kunnskap om. Videre anses en elektronisk melding til foretaket å være kommet frem fra tidspunktet meldingen er sendt til eller gjort tilgjengelig for foretaket på en betryggende måte, jf. tredje ledd. Når foretaket har sendt en elektronisk melding anses den å være kommet frem når mottaker har fått kunnskap om at meldingen er mottatt. Ved samtykke til elektronisk kommunikasjon, vil melding anses å være kommet frem når den på avtalt måte er kommet frem til mottaker. Disse bestemmelsene kan altså kun fravikes ved avtale med andre enn forbrukere. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du bistand med en forsikringstvist? Advokatfirmaet Teigstad sine erstatning- og forsikringsadvokater bistår deg gjerne. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Husk også at ditt forsikringsselskap normalt vil dekke store deler av advokatutgiftene ved en tvist. Ta kontakt med å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på vår nettside. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!