Forsikringsavtaleloven § 1-7 med lovkommentar

En forsikringsagent som viser til kunden noen viktige vilkår som finnes på foretakets nettside

Forsikringsavtaleloven § 1-7 regulerer kommunikasjon til kunder generelt i markedsføring og ved tilgjengeliggjøring av foretakets alminnelige vilkår. Forbrukere har rett til å få utlevert vilkårene på papir ved forespørsel, og vilkårene skal være konsistente, språklig klare og lett lesbare på norsk.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1-7 angir:

§ 1-7. (opplysninger i alminnelige vilkår og markedsføring)

Opplysninger om forsikringsforetakets alminnelige vilkår skal være enkelt tilgjengelige på foretakets nettsider og i salgslokale. En forbruker skal på forespørsel få utlevert vilkårene på papir. Vilkårene skal være konsistente i sin utforming, språklig klare og lett lesbare på norsk. Prisopplysninger til forbrukere skal gis i norske kroner.

Markedsføring av forsikring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring. For øvrig skal markedsføring av forsikring utføres i samsvar med markedsføringslovens regler.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om krav til opplysninger og annet innhold i forsikringsforetakets alminnelige vilkår. Kongen kan i forskrift også gi regler om markedsføring av forsikring, herunder om markedsføring som skal anses som urimelig handelspraksis etter markedsføringsloven § 6.

Kort forklart

Første ledd omhandler forsikringsforetakets alminnelige vilkår. Det kreves at opplysninger om foretakets alminnelige vilkår er enkelt tilgjengelig på foretakets nettsider og i salgslokale. Kravet i andre punktum om at forbruker på forespørsel skal få utlevert vilkårene på papir er en videreføring av § 31 første ledd i angrerettloven. I tråd med tredje punktum, samt forsikringsavtaleloven § 1-5 og forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 23 nr. 1 bokstav c, skal vilkårene være språklig klare, lett lesbare og konsistente i sin utforming, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1-7. Videre skal prisopplysninger til forbrukere oppgis i norske kroner, jf. fjerde punktum. 

Etter andre ledd første punktum skal markedsføring av forsikring utformes og presenteres på en måte som tydelig fremstår som markedsføring. Bestemmelsen gjennomfører kravet i forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 17 nr. 2 om at «markedføringsmateriale skal alltid tydelige fremstå som sådant», jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1-7. Forarbeidene presiserer videre at bestemmelsen gjelder all markedsføring av forsikringsavtaler, uavhengig av hvem som er ansvarlig for den. Av pedagogiske hensyn presiserer andre punktum at makedsføring for øvrig følger reglene i markedsføringsloven.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad innehar solid kompetanse og erfaring innen forsikrings- og erstatningsrett. Ta kontakt i dag per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden, for en hyggelig samtale. Vi tilbyr deg en gratis og helt uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ved eventuell videre tvist vil ditt forsikringsselskap normalt dekke store deler av utgiftene. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!