Forsikringsavtaleloven § 10-1 med lovkommentar

Forsrikringsavtalelovens fjerde del gjelder avtaler om personforsikring inngått med forsikringsforetak, jf. § 10-1. Livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring anses som personforsikring etter forsikringsavtaleloven.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 10-1:

§ 10-1. (virkeområde for lovens fjerde del)

Lovens fjerde del gjelder for avtaler om personforsikring som inngås med forsikringsforetak. Lovens regler gjelder også for andre avtaler om personforsikring, herunder forholdet mellom pensjonskasser og -fonds og medlemmene, så langt de passer.

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Forsikringen kan tegnes på forsikringstakerens eller på en eller flere andre personers liv eller helse.

I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er personforsikring, og om det foreligger livsforsikring eller annen personforsikring

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 10-1 angir det saklige virkeområdet til lovens fjerde del, som gjelder avtaler om personforsikring inngått med forsikringsforetak. Personforsikring omfatter livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, jf. andre ledd. 

Første ledd andre punktum utvider virkeområdet til også å gjelde personforsikringer hvor forsikringsyteren ikke er et forsikringsselskap i snever forstand, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 107. Det vil blant annet gjelde private, kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, hjelpekasser, understøttelsesforeninger m.v.

Merk videre at det fremgår av bilansvarslova § 19 fjerde ledd, produktansvarsloven § 3-10 andre ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 18 at forsikringsavtaleloven gjelder for forsikring også etter disse lovene, med mindre annet er bestemt i loven eller går frem av sammenhengen, jf. Prop. 234 L (2020-2021) punkt 6-1.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 107

Advokathjelp

Har du et rettslig spørsmål i forbindelse med din personforsikring? Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!