Forsikringsavtaleloven § 10-2 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 10-2 angir definisjoner som gjelder for lovens fjerde del. Forsikringstakeren er den som inngår en forsikringsavtale med et forsikringsforetak eller annen som ved avtale påtar seg å yte forsikring, mens den forsikrede er den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 10-2:

§ 10-2.(definisjoner)

I lovens fjerde del betyr:

a. forsikringstakeren: den som inngår en individuell eller kollektiv forsikringsavtale med et forsikringsforetak eller en annen som ved avtale påtar seg å yte forsikring.
b. forsikrede: den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til,
c. kapitalforsikring: forsikring hvor forsikringsforetaket skal utbetale et bestemt beløp. Beløpet kan være oppdelt i terminer,
d. livrenteforsikring: forsikring hvor forsikringsforetaket skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever eller til personen når en bestemt alder,
e. pensjonsforsikring: kapital- eller livrenteforsikring som går inn under de særregler som er gitt om pensjonsforsikring i lovgivningen for øvrig,
f. kollektiv forsikring: forsikring som omfatter personer i en nærmere angitt gruppe, og eventuelt deres ektefelle, barn, e l. I tvilstilfeller avgjør Kongen om en forsikring er kollektiv.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 10-2 angir definisjoner for lovens fjerde del. Som det fremgår av bokstav a er en forsikringstaker den som inngår enten en individuell eller kollektiv forsikringsavtale med et forsikringsforetak eller annen som ved avtale påtar seg å tilby forsikring. Med den forsikrede menes den person sitt liv eller helse som forsikringen gjelder, jf. bokstav b. 

Kapitalforsikring er en forsikring der forsikringsforetaket skal utbetale et bestemt beløp, som kan være oppdelt i terminer, jf. bokstav c. Livrenteforsikring er en forsikring der foretaket skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever eller til vedkommende når en bestemt alder, jf. bokstav d. Kapital- eller livrenteforsikring som går under særreglene gitt om pensjonsforsikring i lovgivningen for øvrig omtales som pensjonsforsikring etter bokstav e. Endelig omfatter en kollektiv forsikring personer i en nærmere angitt gruppe, og evt. deres ektefelle, barn eller lignende, jf. bokstav f. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad bistår deg med å fremme din forsikringssak mot forsikringsselskapet. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fulle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!