Forsikringsavtaleloven § 11-2 med lovkommentar

Etter forsikringsavtaleloven § 11-2 har forsikringsforetaket plikt til å holde forsikringstakeren orientert om viktige sider av forsikringsavtalen på en forsvarlig måte. Hvis forsikringen kun gjelder for ett år eller mindre, skal informasjon gis ved fornyelse av forsikringen. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 11-2 angir:

§ 11-2. (informasjon til forsikringstaker)

I forsikringstiden skal forsikringsforetaket på forsvarlig måte holde forsikringstakeren orientert om de sider av forsikringsavtalen som det er viktig for forsikringstakeren å kjenne til, herunder premiebetaling, forsikringssum og garanterte tillegg og utbetaling av dette, gjenkjøpsverdi samt disposisjoner over forsikringen. Er det fastsatt særlige ansvarsbegrensninger som nevnt i § 13-6, eller sikkerhetsforskrifter, jf § 13-9, skal foretaket også minne om dem. Foretaket skal også orientere om alternative forsikringsformer eller nye tilleggsdekninger det har innført etter at forsikringen ble tegnet eller senest ble fornyet.

Gjelder forsikringen for ett år eller mindre, skal informasjon etter første ledd gis ved fornyelse av forsikringen.

Forsikringsforetaket skal på anmodning fra tidligere medlemmer av kollektive pensjonsordninger og andre sikrede etter slike ordninger gi informasjon om verdien av opptjente pensjonsrettigheter og vilkårene for forvaltning og regulering av pensjonsrettighetene.

Kort forklart

Forsikringsforetaket har under forsikringstiden plikt til på en forsvarlig måte å holde forsikringstakeren orientert om de sider av forsikringsavtalen som er viktig for forsikringstakeren å kjenne til. Viktige sider omfatter premiebetaling, forsikringssum og garanterte tillegg og utbetaling av dette, gjenkjøpsverdi og disposisjoner over forsikringen, jf. første ledd første setning. Dersom særlige ansvarsbegrensninger eller sikkerhetsforskrifter er fastsatt, skal selskapet minne om disse. I tillegg skal selskapet orientere om alternative forsikringstyper eller nye tilleggsdekninger som er innført etter at forsikringen senest ble fornyet eller tegnet. 

Hvis forsikringen gjelder for ett år eller mindre, skal overnevnte informasjon gis ved fornyelse av forsikringen, jf. andre ledd.  Når det gjelder forsikringer som tegnes for lenger tid, gjelder første ledd om at foretaket skal holde forsikringstaker informert «på forsvarlig måte», jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 110. 

På anmodning fra tidligere medlemmer av kollektive pensjonsordninger og andre sikrede etter slike ordninger, skal forsikringsforetaket gi informasjon om verdien av de opptjente pensjonsrettighetene og vilkårene for regulering og forvaltning av pensjonsrettighetene, jf. tredje ledd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en forsikringstvist? Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad veileder deg om dine rettigheter og står parat til å bistå deg i en tvist mot forsikringsselskapet. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!