Forsikringsavtaleloven § 12-11 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 12-11 regulerer midlertidig dekning ved livsforsikring. En midlertidig dekning er en midlertidig forsikring som trer i kraft inntil forsikringssøknaden er endelig vurdert. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 12-11:

§ 12-11. (midlertidig dekning ved livsforsikring)

Har forsikringsforetaket i livsforsikring forbeholdt seg at ansvaret ikke skal løpe fra første premie er betalt, skal foretaket tilby forsikringstakeren en midlertidig dekning for dødsfall som ikke har sammenheng med den forsikredes helsetilstand på det tidspunktet da den midlertidige dekningen trer i kraft.

Hvis ikke annet er avtalt eller følger av fjerde ledd, trer den midlertidige dekningen i kraft så snart premien for den er betalt. Dekningen faller bort dersom fullstendig søknad om en bestemt forsikring ikke er sendt til forsikringsforetaket senest en måned etter at den midlertidige dekningen trådte i kraft. Er slik søknad sendt, faller dekningen bort når den forsikring det er søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått, likevel senest en måned etter at forsikringstakeren mottok premievarsel for den forsikring det er søkt om. Har forsikringsforetaket sendt tilbud om forsikring på andre vilkår, faller dekningen bort når fristen for å akseptere tilbudet er utløpt.

Den midlertidige dekning skal ha samme omfang som den forsikring det er søkt om, hvis det i vilkårene for den midlertidige dekning ikke er fastsatt en lavere beløpsgrense.

Har forsikringsforetaket ikke senest samtidig med at søknad om en bestemt forsikring er mottatt, gjort forsikringstakeren oppmerksom på muligheten for å få midlertidig dekning, svarer foretaket som om slik dekning var avtalt.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 12-11 omhandler midlertidig dekning ved livsforsikring. I de tilfeller forsikringsforetaket har forbeholdt seg at ansvaret ikke skal løpe fra første premie er betalt, skal foretaket tilby forsikringstaker en midlertidig dekning. Dette gjelder for dødsfall uten sammenheng med helsetilstanden til den forsikrede på tidspunktet den midlertidige dekningen trer i kraft, jf. første ledd.

Etter andre ledd trer den midlertidige dekningen i kraft straks premien er betalt. Unntak kan følge av avtale eller av fjerde ledd. Hvis fullstendig søknad om en bestemt forsikring ikke er sendt til forsikringsforetaket senest en måned etter at den midlertidige dekningen trådte i kraft, vil dekningen bortfalle. Når slik søknad er sendt, bortfaller dekningen når den forsikringen det er søkt om, enten trer i kraft eller blir avslått. Dekningen vil likevel falle bort senest en måned etter at forsikringstaker mottok premievarsel for den forsikringen vedkommende har søkt om. Dersom forsikringsforetaket har sendt tilbud om forsikring på andre vilkår, vil dekningen bortfalle når fristen for å akseptere tilbudet utløper.

Den midlertidige dekningen skal etter tredje ledd ha tilsvarende omfang som den forsikringen det er søkt om. Unntak følger dersom vilkårene for den midlertidige dekningen fastsetter en lavere beløpsgrense. 

Forsikringsforetaket har plikt til å gjøre forsikringstaker oppmerksom på muligheten til midlertidig dekning, senest samtidig med at søknad om en bestemt forsikring er mottatt, jf. fjerde ledd. Hvis ikke dette er gjort, svarer forsikringsforetaket som om slik dekning var avtalt. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du rettslig bistand i forbindelse med en forsikringstvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag per telefon eller e-post. Du kan også velge å fylle ut skjemaet på nettsiden. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og helt uforpliktende. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!