Forsikringsavtaleloven § 12-2 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en forsikringssak

Forsikringsavtaleloven § 12-2 regulerer forsikringsforetakets ansvarstid. Når annet ikke er avtalt, begynner forsikringsforetakets ansvar å løpe når forsikringstakeren eller foretaket har godtatt vilkårene som den andre parten har stilt.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 12-2:

§ 12-2. (ansvarstiden)

Er ikke annet lovbestemt eller avtalt, begynner forsikringsforetakets ansvar å løpe når forsikringstakeren eller foretaket har godtatt de vilkår som den annen part har stilt.

Har forsikringsforetaket sendt aksept i et skriftlig dokument til forsikringstakeren, løper foretakets ansvar fra kl 0000 den dagen da aksepten ble sendt, dersom anmodning om forsikring var kommet til foretaket senest dagen før.

Har forsikringstakeren sendt anmodning i et skriftlig dokument om en bestemt forsikring, svarer forsikringsforetaket allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt anmodningen. Dette gjelder likevel ikke dersom foretaket under enhver omstendighet ville ha avslått forsikringen. Foretaket svarer heller ikke for følgene av forhold som forelå på søknadstidspunktet dersom disse forholdene ville ha blitt avdekket ved foretakets undersøkelser og ført til avslag.

Skal forsikringsforetakets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl 2400.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 12-2 regulerer når forsikringsforetakets ansvar begynner å løpe og når det opphører, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-19989) s. 112. Dersom annet ikke er lovbestemt eller avtalt, begynner ansvaret å løpe idet forsikringstaker eller foretaket har godtatt vilkårene som den andre parten har stilt, jf. første ledd. 

I de tilfeller foretaket har sendt aksept i skriftlig dokument til forsikringstaker, løper ansvaret fra klokken 00.00 den dag aksepten ble sendt, så lenge anmodning om forsikring var kommet frem til foretaket senest dagen før, jf. andre ledd. 

Når forsikringstaker har sendt anmodning i et skriftlig dokument om en bestemt forsikring, svarer foretaket som hovedregel for forsikringstilfellet som inntreffer etter anmodningen er mottatt, jf. tredje ledd. Unntak følger hvis foretaket under enhver omstendighet ville avslått den aktuelle forsikringen. Et ytterligere unntak knytter seg til forhold som forelå på søknadstidspunktet. Dersom disse forholdene ville blitt avdekket gjennom foretakets undersøkelser og ført til avslag, svarer ikke selskapet for følgene av forholdene. 

I tråd med fjerde ledd begynner ansvaret å løpe klokken 00.00 dersom forsikringsforetaket ansvar er angitt å løpe en bestemt dag, men uten at tidspunkt er presisert. Tilsvarende opphører ansvar klokken 24.00 når kun dag, og ikke tidspunkt, er angitt. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har solid erfaring med å fremme saker mot forsikringsselskap. Ta kontakt i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater kan kontaktes per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på vår nettside.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!