Forsikringsavtaleloven § 12-4 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en forsikringssak

Forsikringsavtaleloven § 12-4 regulerer forsikringsforetakets adgang til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden. Ved livsforsikring kan forsikringsforetaket kun si opp i tilfeller bestemt i § 13-3. Ved ulykkes- og sykeforsikring gjelder reglene i § 13-3 og § 18-1 femte ledd. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 12-4 angir:

§ 12-4. (forsikringsforetakets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)

Ved livsforsikring kan forsikringsforetaket ikke si opp forsikringen i andre tilfelle enn bestemt i § 13-3.

Ved ulykkes- og sykeforsikring kan forsikringsforetaket si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i §§ 13-3 og 18-1 femte ledd. For øvrig kan det bare si opp en løpende forsikring når det foreligger et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene, og oppsigelse er rimelig. Foretaket kan likevel ikke ta forbehold om rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet.

Oppsigelsen må foretas uten ugrunnet opphold etter at forsikringsforetaket ble kjent med det forhold som medfører at det kan si opp forsikringen. Oppsigelsen skal gis i et skriftlig dokument og være grunngitt. Er ikke kortere frist fastsatt i loven, skal oppsigelsesfristen være minst to måneder. Foretaket skal i oppsigelsen gi orientering om adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd lovligheten av oppsigelsen.

Det som er bestemt om oppsigelse i annet ledd annet jf tredje punktum, gjelder tilsvarende for forbehold om at forsikringen skal opphøre dersom en bestemt hendelse inntreffer.

Kort forklart

Første ledd

Forsikringsselskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden er regulert av forsikringsavtaleloven § 12-4. Ved livsforsikring kan selskapet kun si opp forsikringen i tilfeller som nevnt i § 13-3.  Etter § 13-3 kan foretaket si opp forsikringen med 14 dagers varsel dersom det blir kjent med at opplysningsplikten er forsømt, og det ikke bare er lite å legge den forsikrede eller forsikringstakeren til last. Hvis forsikringstaker har opptrådt svikaktig, kan forsikringen sies opp med øyeblikkelig virkning. 

Andre ledd

Ved ulykkes- og sykeforsikring kan foretaket avbryte en løpende forsikring etter reglene i § 13-3 og § 18-1 femte ledd. Sistnevnte bestemmelse fastslår at forsikringsforetaket kan si opp enhver forsikringsavtale dersom forsikrede ved skadeoppgjøret har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Vedkommende må vite eller forstå at opplysningene kan føre til at urettmessig erstatning blir utbetalt. 

Utover overnevnte tilfeller kan forsikringsforetaket kun si opp en løpende forsikring når et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene foreligger, og oppsigelse er rimelig, jf. andre ledd andre punktum. Kravet om «bestemt angitt» innebærer at det stilles krav til konkretiseringen av forholdene som kan medføre oppsigelse, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 113. Foretaket kan imidlertid ikke forbeholde seg rett til oppsigelse på grunn av at den forsikredes helse er forverret etter at forsikringen ble tegnet.

Tredje ledd

Etter tredje ledd må oppsigelsen foretas uten ugrunnet opphold etter at foretaket ble kjent med forholdet som medfører rett til oppsigelse. Selve oppsigelsen skal leveres i et skriftlig dokument med begrunnelse. Med mindre kortere frist fremgår av loven, er oppsigelsesfristen minst to måneder. I oppsigelsen skal foretaket videre orientere om muligheten til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger, og eventuelt om øvrige muligheter for å prøve lovligheten av oppsigelsen.

Fjerde ledd 

Fjerde ledd fastslår at reglene om oppsigelse i andre ledd andre punktum også gjelder for forbehold om at forsikringen opphører ved inntreden av en bestemt hendelse. Henvisningen til andre ledd andre punktum sikter til at en opphørsklausul kun kan gjøres gjeldende om den er knyttet til «et særlig forhold som er bestemt angitt i vilkårene», jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 113. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du advokatbistand i en forsikringstvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag. Flere av våre advokater er spesialisert innen forsikring og erstatning. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan kontakte oss ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!