Forsikringsavtaleloven § 12-5 med lovkommentar

En klient får bistand fra en advokat som er spesialisert innen forsikrings- og erstatningsrett

Forsikringsavtaleloven § 12-5 regulerer oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden. Ved opphør skal forsikringstaker få godskrevet forsikringens verdi, herunder innbetalt overskytende premie. Vilkårene skal inneholde regler om beregning av premie og forsikringens verdi i slike tilfeller. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 12-5:

§ 12-5. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)

Opphører forsikringen, skal forsikringstakeren godskrives forsikringens verdi, herunder overskytende premie som er innbetalt. Dette gjelder selv om forsikringsforetaket for øvrig er helt eller delvis fri for ansvar. Vilkårene skal inneholde regler om beregningen av forsikringens verdi og om premieberegningen for disse tilfellene eller henvise til slike regler.

Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden. Er risikoen vesentlig ujevnt fordelt i forsikringstiden, kan det fastsettes i vilkårene at det ved beregningen av premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal tas hensyn til slike svingninger i risikoen. Kongen kan i forskrift gi regler om når det kan fastsettes vilkår som nevnt i annet punktum, og om innholdet av slike vilkår.

Forsikringsforetaket kan ikke kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 12-5 regulerer forsikringstakers rett til forsikringens verdi og til overskytende premie når forsikringsforholdet avbrytes i forsikringstiden, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 113. Rett til godskriving av forsikringens verdi, herunder overskytende premie innbetalt, fremgår av bestemmelsens første ledd. Dette gjelder selv om foretaket eller er helt eller delvis fri for ansvar. Forsikringsvilkårene skal inneha regler om hvordan forsikringens verdi skal beregnes og om premieberegning for disse tilfellene, eventuelt henvise til slike regler. 

Forsikringspremien som godskrives forsikringstaker, skal utgjøre en forholdsmessig andel av den premie som gjenstående forsikringstid utgjør i hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden, jf. andre ledd. Dersom risikoen er vesentlig ujevnt fordelt i løpet av forsikringstiden, kan det fastsettes vilkår om at det skal tas hensyn til slike svingninger i risikoen ved beregning av premien. 

Forsikringsselskapet har ikke rett til å kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden, jf. tredje ledd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har flere spesialiserte advokater innen forsikrings- og erstatningsrett, som står klare til å bistå deg. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet på vår nettside.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!