Forsikringsavtaleloven § 12-7 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 12-7 regulerer automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring, samt endring av vilkårene. Automatisk fornyelse gjelder ikke dersom det er uttrykkelig avtalt av avtalen skal opphøre ved forsikringstidens utløp.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 12-7:

§ 12-7. (automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring og endring av vilkårene)

Gjelder en ulykkes- eller sykeforsikring for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden, hvis ikke forsikringstakeren eller forsikringsforetaket varsler om at forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 12-8 og 12-9. Ved fornyelse skal foretaket i nødvendig utstrekning sende informasjon som nevnt i § 1C-1 til forsikringstakeren senest en måned før forsikringstidens utløp. § 1B-1 gjelder så langt det er nødvendig. Foretaket skal på en tydelig måte opplyse forsikringstakeren i et skriftlig dokument om når fristen løper ut for å gi varsel som nevnt i § 12-8.

Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd om automatisk fornyelse.

Ønsker forsikringsforetaket nye opplysninger om risikoen i forbindelse med fornyelsen, må det sende spørsmål i et skriftlig dokument til forsikringstakeren. I motsatt fall skjer fornyelsen på det grunnlag som forelå da forsikringstakeren sist ga risikoopplysninger.

Vil forsikringsforetaket endre vilkårene i forbindelse med fornyelsen, skal det sammen med premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye vilkår med en redegjørelse for de endringer som er gjort. En endring som det ikke er redegjort for på denne måten, kan foretaket ikke påberope seg.

Forsikringsforetaket kan i ulykkes- eller sykeforsikring ikke ta forbehold om å endre vilkårene i forsikringstiden.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 12-7 regulerer automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring. Etter første ledd første punktum fornyes en ulykkes- eller sykeforsikring, som gjelder for et bestemt tidsrom på ett år eller mer, automatisk for ett år ved utløpet av forsikringstiden. Unntak følger dersom forsikringstaker eller foretaket har varslet om at forsikringen ikke skal fornyes, jf. § 12-8 og § 12-9.

Ved fornyelse skal forsikringsforetaket i «nødvendig utstrekning» sende informasjon som nevnt i § 1C-1 til forsikringstaker senest en måned før forsikringstidens utløp, jf. andre punktum. Videre skal forsikringsforetaket etter tredje punktum opplyse forsikringstakeren på en tydelig måte om når fristen utgår for å gi varsel om at vedkommende ikke ønsker fornyelse som nevnt i § 12-8.

Første ledd om automatisk fornyelse gjelder ikke når det er uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, jf. andre ledd.

Etter tredje ledd vil fornyelse skje på grunnlag av de risikoopplysninger forsikringstakeren sist ga, med mindre forsikringsforetaket sender spørsmål i et skriftlig dokument til forsikringstaker.

Dersom forsikringsforetaket ønsker å endre vilkårene, må det sammen med premievarselet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstaker de nye vilkårene med en redegjørelse for endringene som er gjort, jf. fjerde ledd. Foretaket kan ikke påberope seg en endring som ikke er redegjort for slik.

Når det gjelder ulykkes- og sykeforsikring kan ikke forsikringsforetaket ta forbehold om å endre vilkårene i forsikringstiden, jf. femte ledd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp 

Ønsker du bistand med forsikringsrelaterte spørsmål? Advokatfirmaet Teigstad gir deg veiledningen du trenger og bistår deg gjerne ved konflikt med ditt forsikringsselskap. Ved en tvist vil forsikringsselskapet normalt dekke store deler av de eventuelle advokatutgiftene. Ta kontakt med våre forsikrings- og erstatningsadvokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på vår nettside.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!