Forsikringsavtaleloven § 12-9 med lovkommentar

Et forsikringsforetak som ikke ønsker automatisk fornyelse av forsikringen, må varsle forsikringstakeren senest to måneder før forsikringstiden utløper, jf. forsikringsavtaleloven § 12-9. Hvis ikke vil forsikringsforholdet fornyes for ett år.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 12-9 angir følgende:

§ 12-9. (varsel fra forsikringsforetaket om at forsikringen ikke skal fornyes)

Vil ikke forsikringsforetaket at forsikringen skal fornyes automatisk, må det varsle forsikringstakeren om dette senest to måneder før forsikringstidens utløp. Varslet skal gis i et skriftlig dokument og være grunngitt. I motsatt fall fornyes forsikringsforholdet for ett år.

Forsikringsforetaket kan bare unnlate å fornye en forsikring etter første ledd når det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet. Foretaket skal i varslet orientere om adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger, eventuelt om andre muligheter for å få prøvd om foretaket har rett til å unnlate fornyelse.

Kort forklart

Dersom forsikringsforetaket ikke ønsker automatisk fornyelse av forsikringen, er det pliktig til å varsle forsikringstakeren senest to måneder før forsikringstiden utløper, jf. forsikringsavtaleloven § 12-9 første ledd. Dette varslet må være grunngitt og gis i skriftlig form. Dersom disse kravene ikke overholdes vil forsikrikringsforholdet fornyes for ett år.

Kun når det foreligger «særlige grunner» som gjør det rimelig å avbryte forsikringsforholdet, kan forsikringsforetaket unnlate å fornye en forsikring etter første ledd.  Helseforverring kan etter omstendighetene utgjøre en særlig grunn, men vil i praksis kun unntaksvis godtas som grunn til å nekte fornyelse, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 114. I varselet skal foretaket gi informasjon om adgangen til å bruke utenrettslige tvisteløsningsordninger, og eventuelt om andre aktuelle muligheter for å få en avgjørelse på om foretaket har rett til å unnlate fornyelse, jf. andre ledd.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har forsikringsselskapet ditt unnlatt å fornye en forsikring uten at det foreligger «særlige grunner»? Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne med å prøve gyldigheten av en slik avgjørelse. Ved en slik tvist vil forsikringsselskapet normalt dekke mesteparten av advokatutgiftene. Ta kontakt med vårt advokatkontor ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!