Forsikringsavtaleloven § 18-1 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en forsikringssak

Forsikringsavtaleloven § 18-1  regulerer opplysningsplikt ved erstatningsoppgjøret. Den som vil fremme krav mot foretaket, skal gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for vedkommende, og som foretaket trenger for å ta stilling til og utbetale forsikringsbeløpet. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 18-1:

§ 18-1. (opplysningsplikten ved erstatningsoppgjøret)

Den som vil fremme krav mot forsikringsforetaket, skal gi foretaket de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne, og som foretaket trenger for å kunne ta stilling til og utbetale forsikringsbeløpet.

Dersom forsikringsforetaket ber om samtykke til innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra en tredjeperson, skal samtykket begrenses til det som trengs på hvert trinn i saken. Samtykket skal oppfylle kravene i personopplysningsloven.

Forsikringsforetaket skal på forespørsel gi den som fremmer krav, innsyn i opplysninger om saken og medisinske vurderinger det har utarbeidet eller innhentet i saken, med mindre det er påkrevd å hemmeligholde opplysningene eller vurderingene av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger.

Den som ved skadeoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning han eller hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot forsikringsforetaket etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hending. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan han eller hun likevel få delvis erstatning. § 13-13 gjelder tilsvarende.

I tilfeller som nevnt i fjerde ledd kan forsikringsforetaket si opp enhver forsikringsavtale det har med vedkommende med en ukes varsel. § 12-4 tredje ledd første, annet og fjerde punktum gjelder tilsvarende.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 18-1 regulerer plikten til å gi forsikringsforetaket opplysninger ved erstatningsoppgjøret. Etter første ledd skal den som vil fremme krav mot foretaket, gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende, og som selskapet trenger for å ta stilling til og utbetale forsikringsbeløpet. Formuleringen «trenger for å […] utbetale forsikringsbeløpet» innebærer blant annet at kontonummer må oppgis. Dersom dette forsømmes slik at selskapet ikke får utbetalt beløpet, vil renteplikten etter § 18-4 suspenderes, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 143. 

Etter andre ledd skal et samtykke om innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra en tredjeperson, begrenses til det som trengs på hvert trinn av saken. Videre skal dette samtykket oppfylle kravene stilt i personopplysningsloven. 

Tredje ledd angir at foretaket på forespørsel skal gi den som fremmer krav, innsyn i opplysninger om saken og medisinske vurderinger det har utarbeidet eller innhentet i saken. Unntak følger dersom det er påkrevd for å holde opplysningene eller vurderingene hemmelige av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring eller rettslig forfølgning av straffbare handlinger. 

Hvis det gis uriktige eller ufullstendige opplysninger ved skadeoppgjøret som vedkommende må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning hun eller han ikke har krav på, mister vedkommende ethvert erstatningskrav mot foretaket etter den aktuelle forsikringsavtalen og andre forsikringsavtaler i anledning den samme hendelsen. Hvis forholdet kun er lite klanderverdig, kun angår en liten del av kravet eller det ellers foreligger særlige grunner, kan vedkommende likevel få delvis erstatning. Videre gjelder forsikringsforetakets plikt til å si fra om at det vil benytte sine rettigheter etter § 13-3. 

Ved tilfeller som nevnt i avsnittet over, kan forsikringsselskapet med en ukes varsel si opp alle forsikringsavtaler det har med vedkommende. Oppsigelse må skje uten ugrunnet opphold i et skriftlig dokument i tråd med § 12-4 tredje ledd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du bistand i en forsikringstvist? Erstatnings- og forsikringsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!