Forsikringsavtaleloven § 18-3 med lovkommentar

ulike typer forsikringer

Forsikringsforetakets adgang til å motregne i erstatning- eller forsikringsbeløpet er regulert i forsikringsavtaleloven § 18-3. I erstatnings- eller forsikringsbeløp som tilfaller forsikringstaker, kan foretaket kun motregne med forfalt premie. Overfor andre enn forsikringstaker kan motregning kun foretas med premie fra samme forsikringsforhold forfalt de siste to årene. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 18-3 angir:

§ 18-3. (forsikringsforetakets adgang til å motregne i erstatnings- eller forsikringsbeløpet)

I erstatnings- eller forsikringsbeløp som tilfaller forsikringstakeren, har forsikringsforetaket bare rett til å motregne med forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med foretaket.

I erstatning- eller forsikringsbeløp som tilfaller andre enn forsikringstakeren, kan forsikringsforetaket bare motregne med premie fra samme forsikringsforhold som er forfalt i løpet av de siste to år før erstatningsutbetalingen. Skal beløpet deles på flere, fordeles motregningen med forholdsmessige beløp på hver enkelt.

Kort forklart

I erstatnings- eller forsikringsbeløp som tilfaller forsikringstakeren, kan forsikringsforetaket kun motregne med forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med det aktuelle foretaket, jf. første ledd. Foretakets motregningsadgang overfor forsikringstaker er altså begrenset til forfalt premie. 

Når det gjelder erstatning- eller forsikringsbeløp som tilfaller andre enn forsikringstaker, kan foretaket kun motregne med premie fra det samme forsikringsforholdet, som er forfalt i løpet av de to siste årene før erstatningsutbetalingen, jf. andre ledd. Dersom beløpet skal deles på flere, skal motregningen  fordeles med forholdsmessige beløp på den enkelte. Bestemmelsen vil komme til anvendelse ved forsikringstakerens død. Da vil for eksempel ektefellen, forsikringstakerens arvinger eller en begunstiget ha rett til forsikringssummen. I slike tilfeller kan motregning kun foretas med premie forfalt de siste to årene. Selskapet kan heller ikke motregne i krav det eventuelt måtte ha mot den som mottar beløpet, jf. Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 144. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater spesialisert innen erstatning og forsikring. Vi bistår deg gjerne med å fremme din sak overfor forsikringsselskapet. Ta kontakt med å ringe vårt advokatkontor på telefonnummer 22 34 30 00, sende en e-post til post@advokat-teigstad.no eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!