Forsikringsavtaleloven § 18-4 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en forsikringssak

Renter av erstatning eller forsikringssum reguleres av forsikringsavtaleloven § 18-4. Forsikringsforetaket svarer for rente av erstatning eller forsikringssum når to måneder har gått etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 18-4 angir følgende:

§ 18-4. (renter av erstatning eller forsikringssum)

Forsikringsforetaket skal svare rente av erstatning eller forsikringssum når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til foretaket.

Skal forsikringsforetaket erstatte utlegg, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter at utlegget er gjort. Skal foretaket erstatte dagpenger e l, svares rente først fra en måned etter utløpet av den periode foretaket svarer for. Skal foretaket betale bestemte beløp der forfallsdagen er fastsatt i forveien, regnes rente fra forfallsdag.

Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i § 18-1 første ledd, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

For renten gjelder ellers lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m §§ 2 annet ledd og 3.

Renter skal betales selv om forsikringssummen dermed overskrides. Forsikringsvilkårene skal gjøre oppmerksom på retten til rente etter denne paragrafen.

Kort forklart

Når det har gått to måneder etter melding om forsikringstilfellet ble sendt til forsikringsforetaket, skal det betale rente av erstatning eller forsikringssum, jf. første ledd. Dersom foretaket skal erstatte utlegg, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter utlegget er tatt, jf. andre ledd. Ved erstatning av dagpenger eller lignende, svares rente fra en måned etter utløpet av perioden foretaket svarer for. Hvis foretaket skal betale bestemte beløp og forfallsdagen er fastsatt i forveien, regnes rentene fra forfallsdagen. 

I de tilfeller den berettigede forsømmer å gi de opplysninger eller utlevere dokumenter som angitt i § 18-1 første ledd, kan ikke vedkommende kreve renter for tiden som har gått tapt grunnet dette, jf. tredje ledd. Tilsvarende gjelder dersom den berettigede urettmessig avviser enten fullt eller delvis oppgjør. 

Etter fjerde ledd, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 andre ledd skal det ikke utbetales forsinkelsesrente hvis forsinkelsen er fremkalt ved forhold på forsikringstakerens side. Departementet fastsetter størrelsen på forsinkelsesrenten hvert halvår, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd. 

Det fremgår av femte ledd at renter skal betales til tross for at forsikringssummen skulle overskrides. Videre skal forsikringsvilkårene påpeke retten til rente etter § 18-4. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du bistand med en forsikringstvist? Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg i løpet av kort tid.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!