Forsikringsavtaleloven § 18-5 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 18-5 angir frist for å gi melding om forsikringstilfellet i ulykkes- og sykeforsikring

Forsikringsavtaleloven § 18-5 angir frist for å gi melding om forsikringstilfellet i ulykkes- og sykeforsikring, og for å foreta rettslige skritt. Krav må meldes til forsikringsforetaket innen ett år etter berettigede fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 18-5:

§ 18-5. (frist i ulykkes- og sykeforsikring for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt)

Den som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, mister retten dersom kravet ikke er meldt til forsikringsforetaket innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Avslår foretaket i ulykkes- eller sykeforsikring et krav om erstatning helt eller delvis, mister vedkommende retten til erstatning dersom ikke sak er anlagt, eller behandling i utenrettslig tvisteløsningsorgan godkjent i medhold av lov er krevd, innen seks måneder etter at han eller hun fikk melding i et skriftlig dokument om avslaget. Meldingen må angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og følgen av at den oversittes. Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr. 18 § 10 nr. 2 og 4 gjelder tilsvarende.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 18-5 fastsetter frist i ulykkes- og sykeforsikring for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt. En person som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, mister sin rett hvis kravet ikke blir meldt til foretaket innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet. 

Dersom foretaket avslår krav om erstatning helt eller delvis, vil vedkommende miste retten til erstatning dersom sak ikke er anlagt, eller behandling i utenrettslig tvisteløsningsorgan godkjent i medhold av lov er krevd, innen seks måneder etter at vedkommende fikk melding i et skriflig dokument om avslaget, jf. andre ledd. Det kreves at meldingen angir fristens lengde, hvordan fristen avbrytes og følgen av oversittelse. 

Dersom foreldelse ikke kan avbrytes grunnet norsk eller fremmed lov eller annen uovervinnelig hindring som ikke beror på forsikringstakerens egne forhold, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter dagen hindringen opphørte, jf. tredje ledd, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 2. Foreldelsestiden kan imidlertid ikke forlenges med mer men enn totalt 10 år. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har du havnet i en tvist med ditt forsikringsselskap? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for bistand. Våre erstatnings- og forsikringsadvokater har god kompetanse og erfaring med slike saker. Advokatene er tilgjengelig på telefon og e-post. Eventuelt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!