Forsikringsavtaleloven § 18-6 med lovkommentar

Foreldelse av forsikringskrav

Foreldelse av forsikringskrav reguleres av forsikringsavtaleloven § 18-6. Krav på forsikringssum ved kapitalforsikring i livsforsikring har en foreldelsesfrist på 10 år, mens andre krav på erstatning eller forsikringssum foreldes etter 3 år. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 18-6 angir følgende: https://lovdata.no/lov/1989-06-16-69/§18-6

§ 18-6. (foreldelse)

Krav på forsikringssum ved kapitalforsikring i livsforsikring foreldes etter 10 år, og andre krav på erstatning eller forsikringssum etter 3 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år, henholdsvis 10 år, etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. Har forsikringsforetaket i ulykkes- eller sykeforsikring sendt slik melding som nevnt i § 18-5 annet ledd, inntrer foreldelse tidligst ved utløpet av den fastsatte fristen.

Krav på pensjons- eller livrenteforsikring foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke betalt noen terminer, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall.

Krav som er meldt til forsikringsforetaket før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede har fått særskilt melding i et skriftlig dokument om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelse avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til foretaket.

For øvrig gjelder reglene i foreldelsesloven 18 mai 1979 nr. 18. Fristen i første ledd tredje punktum kan likevel ikke forlenges etter lovens § 10.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 18-6 regulerer foreldelse av forsikringskrav. 

Ved kapitalforsikring i livsforsikring foreldes krav på forsikringssum etter 10 år, og andre krav på forsikringssum eller erstatning etter 3 år, jf. første ledd. Fristen starter å løpe ved utløpet av kalenderåret den berettigede fikk nødvendig kunnskap om forholdene som begrunner kravet. Likevel foreldes kravet senest 20 år, henholdsvis 10 år, etter utløpet av kalenderåret da forsikringstilfellet inntraff. Dersom forsikringsforetaket har sendt melding om avslag som nevnt i § 18-5 andre ledd, foreldes kravet tidligst ved utløpet av den fastsatte fristen. 

Når det kommer til krav på pensjons- eller livrenteforsikring foreldes disse 10 år etter den dagen det sist gang ble utbetalt en termin. Dersom ingen terminer er betalt, starter fristen å løpe den dag den berettigede kunne krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes 3 år fra forfall. 

Krav meldt til forsikringsforetaket før utløpet av foreldelsesfristen, foreldes tidligst seks måneder etter sikrede får særskilt melding i et skriftlig dokument om påberopelse av foreldelse. Denne meldingen må angi hvordan fordelelse kan avbrytes. Dersom det har gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet, forlenges ikke foreldelsesfristen etter denne bestemmelsen. 

Utover dette gjelder reglene i foreldelsesloven. Unntak følger for første ledd tredje punktum, da denne fristen ikke kan forlenges etter foreldelsesloven § 10. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har god erfaring med å føre saker mot forsikringsselskap. Ofte vil sikrede oppnå en høyere sum ved bistand fra advokat. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Husk også at forsikringsselskapet ofte dekker store deler av advokatutgiftene ved en tvist. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!