Forsikringsavtaleloven § 1A-1 med lovkommentar

Forsikringsavtalelovens andre del gjelder forsikringsdistribusjon, jf. § 1A-1. Unntak kan følge av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Begrepet forsikringsdistribusjon er definert i § 1-2 bokstav b. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1A-1 angir:

§ 1A-1. (virkeområde for lovens annen del)

Lovens annen del gjelder for forsikringsdistribusjon, med mindre noe annet følger av denne loven eller av forskrifter gitt i medhold av den.

§ 1C-1 annet ledd, § 1C-2 annet ledd, §§ 1C-10 og 1C-11 og §§ 1D-1 til 1D-4 gjelder ved salg av enhver form for forsikringstjenester. §§ 1B-1 til 1B-3 og kapittel 1C gjelder ikke for aksessoriske forsikringsagenter som er unntatt fra registreringsplikt etter forsikringsformidlingsloven § 2-4 annet ledd, jf. § 1A-3. § 1B-3 gjelder ikke i forbindelse med tegning av forsikring for store risikoer, jf. § 1-3 annet ledd.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1A-1 regulerer virkeområdet for bestemmelsene i lovens andre del, mens annet ledd angir enkelte unntak fra virkeområdet. 

Første ledd første punktum fastslår at lovens andre del gjelder forsikringsdistribusjon. Forsikringsdistribusjon er definert i § 1-2 bokstav b. Unntak kan følge av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven.

Etter annet ledd gjelder visse bestemmelser ved salg av enhver form for forsikringstjenester. Dette gjelder § 1C-1 andre ledd, § 1C-2 andre ledd, § 1C-10 og § 1C-11, samt §§ 1D-1 til 1D-4. Andre punktum angir at §§ 1B-1 til 1B-3 og kapittel 1C ikke gjelder for aksessoriske forsikringsagenter unntatt fra registreringsplikt etter forsikringsformidlingsloven § 2-4 andre ledd. Endelig angir siste punktum at § 1B-3 ikke gjelder ved tegning av forsikring for store risikoer. Hva som utgjør «store risikoer» fremgår av forsikringsavtaleforskriften § 1.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg med dine rettslige forsikringsspørsmål og -tvister. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt gjennom telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!