Forsikringsavtaleloven § 1A-1 med lovkommentar

Forsikringsavtalelovens andre del gjelder forsikringsdistribusjon, jf. § 1A-1. Unntak kan følge av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Begrepet forsikringsdistribusjon er definert i § 1-2 bokstav b. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1A-1 angir:

§ 1A-1. (virkeområde for lovens annen del)

Lovens annen del gjelder for forsikringsdistribusjon, med mindre noe annet følger av denne loven eller av forskrifter gitt i medhold av den.

§ 1C-1 annet ledd, § 1C-2 annet ledd, §§ 1C-10 og 1C-11 og §§ 1D-1 til 1D-4 gjelder ved salg av enhver form for forsikringstjenester. §§ 1B-1 til 1B-3 og kapittel 1C gjelder ikke for aksessoriske forsikringsagenter som er unntatt fra registreringsplikt etter forsikringsformidlingsloven § 2-4 annet ledd, jf. § 1A-3. § 1B-3 gjelder ikke i forbindelse med tegning av forsikring for store risikoer, jf. § 1-3 annet ledd.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1A-1 regulerer virkeområdet for bestemmelsene i lovens andre del, mens annet ledd angir enkelte unntak fra virkeområdet. 

Første ledd første punktum fastslår at lovens andre del gjelder forsikringsdistribusjon. Forsikringsdistribusjon er definert i § 1-2 bokstav b. Unntak kan følge av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven.

Etter annet ledd gjelder visse bestemmelser ved salg av enhver form for forsikringstjenester. Dette gjelder § 1C-1 andre ledd, § 1C-2 andre ledd, § 1C-10 og § 1C-11, samt §§ 1D-1 til 1D-4. Andre punktum angir at §§ 1B-1 til 1B-3 og kapittel 1C ikke gjelder for aksessoriske forsikringsagenter unntatt fra registreringsplikt etter forsikringsformidlingsloven § 2-4 andre ledd. Endelig angir siste punktum at § 1B-3 ikke gjelder ved tegning av forsikring for store risikoer. Hva som utgjør «store risikoer» fremgår av forsikringsavtaleforskriften § 1.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg med dine rettslige forsikringsspørsmål og -tvister. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt gjennom telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!