Forsikringsavtaleloven § 1A-2 med lovkommentar

Adgangen til å fravike forsikringsavtalelovens andre del er regulert i § 1A-2. Som hovedregel kan ikke bestemmelsene fravikes ved avtale. Ved avtale om store risikoer kan loven imidlertid fravikes, med unntak av §§ 1A-3 og 1B-4.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1A-2:

§ 1A-2. (adgangen til å fravike lovens annen del)

Når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i lovens annen del ikke fravikes ved avtale.

Med unntak av §§ 1A-3 og 1B-4 kan loven fravikes ved avtale om store risikoer, jf. § 1-3 annet ledd.

§ 1C-3 kan fravikes ved avtale med andre enn forbrukere.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1A-2 første ledd angir at bestemmelsene i lovens andre del ikke kan fravikes ved avtale, med mindre annet er sagt. 

Likevel kan loven fravikes ved avtaler om store risikoer, med unntak av § 1A-3 og § 1B-4, jf. andre ledd. Innholdet av «store risikoer» er nærmere regulert i forsikringsavtaleforskriften § 1.

Videre kan § 1C-3 om standardisert informasjonsdokument fravikes ved avtale med andre enn forbrukere, jf. tredje ledd. Paragraf 1C-3 er altså ufravikelig overfor forbrukere. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Ønsker du forsikringsrettslig bistand? Advokatfirmaet Teigstad har flere dyktige forsikrings- og erstatningsadvokater som gjerne besvarer dine spørsmål og bistår deg ved en eventuell tvist med ditt forsikringsselskap. Vi tilbyr deg en helt gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. For å benytte deg av denne kan du ringe, sende oss en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!