Forsikringsavtaleloven § 1B-1 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 1B-1 oppstiller prekontraktuelle krav til forsikringsdistributøren. Før en avtale inngås må distributøren identifisere kundens krav og behov basert på opplysninger innhentet fra kunden. Eventuelle tilbud eller anbefalinger skal samsvare med kundens behov.

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 1B-1 angir følgende:

§ 1B-1. (alminnelige prekontraktuelle plikter)

Før avtale inngås skal forsikringsdistributøren identifisere kundens krav og behov på grunnlag av opplysninger innhentet fra kunden, herunder opplysninger om kundens økonomiske situasjon i den utstrekning det er relevant. Tilbud og anbefalinger skal være i samsvar med kundens krav og behov.

Ved tilbud om skadeforsikring som er omfattet av lovens tredje del, skal distributøren i nødvendig utstrekning legge forholdene til rette for at kunden kan vurdere forsikringstilbudet, herunder gi informasjon og veiledning om alternative dekningsformer og om aktuelle tilleggsdekninger. Ved tilbud om personforsikring som er omfattet av lovens fjerde del, skal distributøren så vidt det er mulig sørge for at kunden får råd om dekningen av foreliggende forsikringsbehov, herunder gi opplysninger om viktige sider ved de forskjellige typer forsikring som kan dekke behovet. Når distributøren gir kunden en personlig anbefaling, skal distributøren gi kunden et skriftlig dokument som forklarer på hvilken måte det anbefalte produktet best oppfyller kundens ønsker og behov.

Omfanget av opplysninger og bistand etter første og annet ledd skal tilpasses forsikringsproduktenes kompleksitet og typen kunde. I alle tilfeller skal kunden i et skriftlig dokument få de opplysningene som er nødvendige for å kunne forstå, overveie og sammenlikne tilgjengelige tilbud. Vilkårene i tilbudet må ikke innebære en usaklig forskjellsbehandling av kunden sammenliknet med vilkår distributøren tilbyr tilsvarende kunder. Distributøren skal dessuten på rimelig vis forsikre seg om at kunden forstår de viktigste opplysningene og eventuell advarsel om risiko forbundet med avtalen.

Distributøren kan ikke kreve særskilt vederlag for oppfyllelse av opplysnings- eller varslingsplikter etter denne loven eller forskrift gitt i medhold av den. I den utstrekning det er avtalt, kan det likevel kreves rimelige gebyrer i samsvar med distributørens faktiske kostnader for ytterligere eller hyppigere opplysninger eller varsler mv., eller for at opplysninger stilles til rådighet på annen måte enn det som kreves etter lov eller forskrift.

For opplysninger som skal gis i et skriftlig dokument etter annet og tredje ledd, gjelder § 1C-2 første ledd annet punktum tilsvarende.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om distributørens plikter etter denne paragrafen, herunder om plikter for bestemte forsikringsprodukter. I forskriften kan det også gis regler om tidspunktet for oppfyllelsen av pliktene, fastlegging av kundens forsikringsbehov, krav til personlig anbefaling og dokumentasjon og rapportering om utførte tjenester til kunden.

Kort forklart 

Forsikringsavtaleloven § 1B-1 gjelder forsikringsdistributørens overordnede plikter. En forsikringsdistributør er et foretak som driver forsikringsdistribusjon, jf. fal. § 1-2 bokstav c). 

Første ledd

Av bestemmelsens første ledd første og andre punktum fremgår det at ethvert tilbud og anbefaling som rettes til kunden, skal samsvare med kundens krav og behov. Opplysninger om kundens krav og behov må hentes inn før forsikringen tegnes. Disse reglene er en kodifisering av kravet om at ytere av finansielle tjenester må tilpasse tilbudene sine etter kundens behov, og gjennomfører forsikringsformidlingsforskriften § 3-1 fjerde ledd. 

Aktuelle opplysninger som må innhentes, vil avhenge av hvilke typer tjenester og produkter som selges til den konkrete kunden, jf. tredje ledd første punktum. Dette må også ses i sammenheng med pliktene angitt i andre ledd. Kravet gjelder bare for anbefalinger og bindende tilbud som er rettet mot bestemte kunder, og ikke for markedsføring som er rettet mot en krets av kunder, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1B-1.

Andre ledd

Andre ledd første og andre punktum presiserer pliktene forsikringsdistributøren har til å gi informasjon og råd. Tredje punktum angir at når distributøren gir kunden en personlig anbefaling, skal kunden få et skriftlig dokument som forklarer hvordan det anbefalte produktet på best måte kan oppfylle kundens ønsker og behov. For slike skriftlige opplysninger gjelder § 1C-2 første ledd andre punktum tilsvarende, jf. femte ledd.

Tredje ledd

Av tredje ledd fremgår det at omfanget av opplysninger og bistand etter første og andre ledd skal tilpasses kompleksiteten til forsikringsproduktene og hvilken type kunde det gjelder. Kunden skal videre etter andre punktum få de opplysninger som er nødvendig for å forstå, sammenligne og overveie tilbudene som er tilgjengelige. Med andre ord vil den overordnete retningslinjen ved vurderingen av hvilke opplysninger kunden har krav på, være om opplysningene er nødvendig for å sette kunden i stand til å fatte en informert beslutning. Hvis distributøren mangler nødvendige opplysninger, må vedkommende fremskaffe slike. Videre må dette opplysningskravet tolkes i sammenheng med § 1C-1 flg., som angir minstekrav til opplysninger. Distributøren kan imidlertid etter tredje ledd i § 1B-1 være forpliktet til å fremskaffe opplysninger utover minstekravene, for å ivareta kravet om at kunden skal kunne fatte en informert beslutning. Kravet til «nødvendige» opplysninger, skal sørge for at kunden ikke «drukner» i altfor mye informasjon, men samtidig sikre at tilstrekkelig informasjon gis, jf. Prop. 92 LS (2019-2020) til § 3-1. 

Videre angir tredje ledd tredje punktum at tilbudet ikke kan utgjøre en usaklig forskjellsbehandling av kunden sammenlignet med vilkår som distributøren tilbyr andre tilsvarende kunder. 

Etter tredje ledd fjerde punktum er det oppstilt et krav om at distributøren ikke bare gir nødvendig informasjon, men sørger for at kunden rent faktisk forstår opplysningene. Rekkevidden av denne plikten vil avhenge av produktets kompleksitet, omstendighetene rundt avtaleinngåelsen og kundens erfaring og kunnskap. Distributøren må også sørge for at kunden forstår risikoen som er forbundet med avtalen. 

Fjerde ledd

Det fremgår av fjerde ledd første punktum at oppfyllelse av opplysningspliktene ikke skal pålegge kunden noe vederlag. Likevel hindrer ikke loven rimelige gebyrer for at opplysninger skal gis oftere eller på annen måte enn foreskrevet ved lov, dersom dette er avtalt med kunden, jf. fjerde ledd andre punktum. I slike tilfeller skal gebyret svare til distributørens faktiske kostnader.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Ønsker du bistand i en forsikringstvist? Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater spesialisert innen forsikring og erstatning. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

Kilder

Masteroppgave

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!