Forsikringsavtaleloven § 1B-2 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 1B-2 krever at forsikringsdistributøren innhenter nødvendig informasjon om kundens erfaring og kunnskap på gjeldende investeringsområde og om kundens finansielle situasjon og investeringsmål før det gis en personlig anbefaling om et forsikringsbasert investeringsprodukt.

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1B-2:

§ 1B-2. (personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter)

Når forsikringsdistributøren gir kunden en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter, skal distributøren innhente nødvendige opplysninger om kundens kunnskap og erfaring på det aktuelle investeringsområdet og om kundens finansielle situasjon og investeringsmål, herunder kundens risikotoleranse og evne til å bære tap. Undersøkelsene skal sette distributøren i stand til å anbefale et forsikringsbasert investeringsprodukt som egner seg for kunden, og som særlig er i samsvar med kundens risikotoleranse og evne til å bære tap. Anbefalingen skal omfatte forhold som er relevante for senere endringer i sammensetningen av investeringsporteføljen som kunden kan foreta.

Tilbud om forsikringsbaserte investeringsprodukter skal alltid bygge på en personlig anbefaling til kunden.

Hvis anbefalingen gjelder et forsikringsbasert investeringsprodukt som inngår i en pakke av tjenesteytelser eller produkter, og det også ytes investeringsrådgivning, skal den samlede pakken egne seg for kunden, jf. § 1C-7.

Med forsikringsbasert investeringsprodukt menes et forsikringsprodukt som har en utløps- eller gjenkjøpsverdi som helt eller delvis er gjenstand for markedssvingninger, og som ikke har pensjon som hovedformål.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om forsikringsdistributørens plikter etter denne paragrafen. I forskriften kan det også gis regler om tidspunktet for oppfyllelsen av pliktene og dokumentasjon og rapportering om utførte tjenester til kunden.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1B-2 ble innført i 2022 og gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 30 nr. 1. Bestemmelsen oppstiller krav om at distributøren må foreta en egnethetsvurdering når en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter gis. Videre skal et forsikringsbasert investeringsprodukt alltid bygge på en personlig anbefaling.

Etter første ledd skal forsikringsdistributøren alltid foreta en egnethetsvurdering når en personlig anbefaling gis til kunden om et forsikringsbasert investeringsprodukt. Når det skal vurderes om det foreligger en personlig anbefaling er det nærliggende å se hen til MiFID. Utgangspunktet vil være om tilbudet fremstår som en personlig anbefaling, og dermed noe mer enn ren informasjon, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1B-2 og punkt 10. 

For å kunne gi en personlig anbefaling må forsikringsforetaket innhente nødvendige opplysninger om kundens kunnskap og erfaring på investeringsområdet, samt om kundens finansielle situasjon og investeringsmål. Hvilke opplysninger som er nødvendige, må tolkes i lys av at formålet med undersøkelsene etter andre punktum er å sette foretaket i stand til å anbefale et investeringsprodukt som er egnet for den aktuelle kunden. Utfyllende bestemmelser om egnethetsvurderingen følger av forordning 2017/2359 kapittel III. Det er antatt at kravet tilsvarer verdipapirhandelloven § 10-15 første ledd første og andre punktum.

Det følger av andre ledd at et tilbud om forsikringsbaserte investeringsprodukter alltid skal bygge på en personlig anbefaling til kunden. Det vil si at distributøren før avtalen inngås er pliktig til å vurdere om det aktuelle produktet er egnet for kunden. Etter tredje ledd kreves det at den samlede pakken av tjenesteytelser eller andre produkter skal være egnet når det ytes investeringsrådgivning. 

Fjerde ledd forklarer hva et forsikringsbasert investeringsprodukt er. Avgjørende er at forsikringsproduktet har en utløps- eller gjenkjøpsverdi som er gjenstand for markedssvingninger helt eller delvis, og som ikke har pensjon som hovedformål.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) 

Advokathjelp

Har du spørsmål om din rettigheter etter å ha fått en personlig anbefaling om forsikringsbaserte investeringsprodukter? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Du kan kontakte oss per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!