Forsikringsavtaleloven § 1C-10 med lovkommentar

I tråd med forsikringsavtaleloven § 1C-10 har forbrukere krav på visse tilleggsopplysninger ved avtale om forsikring. Når som helst under avtaleforholdet kan forbrukeren kreve å få utlevert avtalevilkårene og opplysningene som fremgår av bestemmelsens første ledd. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1C-10 angir:

§ 1C-10. (informasjon ved avtaler med forbrukere) 

Kunder som er forbrukere, skal i tillegg gis avtalevilkårene og følgende opplysninger:

a. eventuelle godkjenningsordninger og kontaktopplysninger til relevant tilsynsmyndighet
b. hvilket språk opplysninger og avtalevilkår er tilgjengelige på i samsvar med § 1-5 annet ledd
c. avtalens korteste varighet
d. eventuell rett eller begrensning i partenes adgang til førtidig eller ensidig å avslutte avtaleforholdet og kostnader som etter avtalen skal betales i denne sammenhengen, jf. §§ 3-6, 3-7, 3-9, 12-3, 12-4 og 12-5
e. vilkår og fremgangsmåte for bruk av eventuell angrerett etter §§ 1D-1 til 1D-4, herunder hvilket beløp forbrukeren kan bli avkrevd ved bruk av angreretten
f. ved fjernsalg, hvilket lands lovgivning som ligger til grunn for forsikringsdistributørens kontakt med kunden før avtaleinngåelsen
g. forsikringstjenestens viktigste egenskaper
h. særskilt risiko knyttet til avtalen
i. ordninger for oppfylling av avtalen
j. garantifond eller erstatningsordninger
k. at forsikringsforetakets fullstendige forsikringsvilkår for de ulike produktene som tilbys, er tilgjengelige på forsikringsforetakets nettsted uten at det krever pålogging
l. det totale beløpet for alle kostnader og gebyrer mv. som kunden skal betale, og en spesifikasjon av eventuelle enkeltelementer, eller utregningsgrunnlaget hvis nøyaktig kostnad for tjenestene ikke kan oppgis
m. eventuelle kostnader som er avhengige av svingninger i finansmarkedene, og i tilfelle opplysninger om at historisk verdiutvikling og avkastning ikke kan brukes som indikator på fremtidig utvikling og avkastning
n. eventuelle særskilte kostnader som kunden skal betale for bruk av fjernkommunikasjonsmiddel
o. at det kan finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt gjennom forsikringsdistributøren
p. hvilke betalingsordninger som er tilgjengelige.

Samtidig som det gis opplysninger etter første ledd, skal det opplyses om eventuelle grenser for hvor lenge opplysningene er gyldige. Så lenge avtaleforholdet består, kan en kunde som er forbruker, kreve å få avtalevilkårene og opplysningene som fremgår av første ledd.

Gjelder avtalen flere enkeltstående tjenester på like vilkår som leveres innenfor en periode på ett år, gjelder opplysningsplikten etter første ledd ved første gangs levering selv om det ikke er inngått en innledende avtale om levering av tjenestene. Er det gått mer enn ett år siden siste gang tjenesten ble levert, skal opplysninger gis i samsvar med første ledd.

Kort forklart

Kunder som er forbrukere har krav på visse tilleggsopplysninger etter forsikringsavtaleloven § 1C-10 første ledd bokstav a) til p). 

Etter andre ledd skal forsikringsforetaket samtidig som opplysninger gis etter første ledd opplyse om eventuelle grenser for hvor lenge disse opplysningene er gyldige. Videre kan en forbruker når som helst under avtaleforholdet kreve å få avtalevilkårene og opplysningene som fremgår av første ledd. 

Dersom det er tale om flere enkeltstående tjenester på like vilkår levert innen en periode på ett år, gjelder opplysningsplikten angitt i første ledd ved første gangs levering. Om det er gått mer enn ett år siden siste gang tjenesten ble levert, gjelder derimot første ledd. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Trenger du hjelp med en forsikringssak? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!