Forsikringsavtaleloven § 1C-11 med lovkommentar

En forsikringsdistributør som tilbyr en forsikringstjeneste i en telefonsamtale og opplyser forbrukeren om salgsformålet

Forsikringsavtaleloven § 1C-11 gjelder informasjon og særlige plikter ved tilbud om forsikringstjeneste til forbruker i en telefonsamtale. Distributøren er i slike tilfeller pliktig til å opplyse om salgsformålet med en gang samtalen har påbegynt.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1C-11 angir følgende:

§ 1C-11. (informasjon og særlige plikter ved tilbud til forbruker i telefonsamtale) 

Tilbys en forbruker en forsikringstjeneste i en telefonsamtale, skal forsikringsdistributøren opplyse om salgsformålet så snart samtalen har startet. Selv om forbrukeren gir uttrykkelig samtykke til at distributøren kan begrense sin ellers gjeldende opplysningsplikt, skal distributøren likevel opplyse om navnet på personen som kontakter forbrukeren, forholdet til distributøren og opplysninger som nevnt i § 1C-4 bokstav a og b eller § 1C-5 annet ledd bokstav a og b samt gi forbrukeren opplysninger om

a. angrerett etter § 1C-10 bokstav e
b. forsikringstjenestens viktigste egenskaper og eventuell særskilt risiko som nevnt i § 1C-10 bokstav g og h
c. totalbeløpet og eventuelle kostnader som er avhengige av svingninger i finansmarkedene som nevnt i § 1C-10 bokstav l og m
d. kostnader utenom betalinger til, eller som blir pålagt gjennom, forsikringsdistributøren som nevnt i § 1C-10 bokstav o.

Tilbud som gis i telefonsamtale uten at forbrukeren selv har oppfordret foretaket om å gi tilbudet, må aksepteres skriftlig av forbrukeren for at bindende avtale skal inngås. Denne opplysningen skal gis skriftlig til forbrukeren før avtale inngås.

I tillegg til opplysninger som nevnt i første og annet ledd skal det opplyses om at andre opplysninger vil bli gjort tilgjengelige om forbrukeren ber om det, og hva slags type opplysninger dette gjelder. Denne paragrafen medfører ingen begrensing i foretakets plikt etter § 1C-1 annet ledd.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1C-11 angir særlige plikter ved tilbud til forbruker gjennom en telefonsamtale. I slike tilfeller skal distributøren opplyse om salgsformålet med en gang samtalen har påbegynt. Selv om forbruker har gitt uttrykkelig samtykke til begrensning av opplysningsplikten, skal forsikringsdistributøren likevel gi opplysninger om navnet på personen som kontakter forbrukeren, forholdet til distributøren, samt opplysninger som nevnt i § 1C-4 bokstav a og b og § 1C-5 andre ledd bokstav a og b. I tillegg skal forbrukeren gis opplysninger om angrerett, forsikringstjenestens viktigste egenskaper og eventuell særlig risiko, totalbeløp og eventuelle kostnader avhengig av svingninger i markedet, og kostnader utenom betalinger til forsikringsdistributøren, jf. bokstav a til d. 

Tilbudet må aksepteres skriftlig av forbrukeren før en bindende avtale anses inngått, med mindre vedkommende selv har oppfordret foretaket om å gi tilbudet, jf. andre ledd. 

Etter tredje ledd skal det opplyses om at andre opplysninger enn de som allerede fremgår av første og andre ledd vil bli tilgjengeliggjort dersom forbrukeren ber om det, samt hva slags type opplysninger dette gjelder. Videre påpeker siste setning at paragrafen ikke utgjør noen begrensning i foretakets plikt etter § 1C-1 andre ledd.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Erfaring med å fremme krav overfor forsikringsselskap er ofte avgjørende for å vinne frem. Forsikringsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne ved en forsikringstvist. Våre advokater tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!