Forsikringsavtaleloven § 1C-2 med lovkommentar

En kunde som har behov for rettslig bistand i forbindelse med en forsikringstvist diskuterer med en advokat

Forsikringsavtaleloven § 1C-2 angir hvordan informasjonen skal gis fra forsikringsdistributøren til kunden. Normalt skal opplysninger gis i et skriftlig dokument, og kunden kan når som helst under avtaleforholdet be om å få vilkårene på papir.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1C-2 angir:

§ 1C-2. (hvordan informasjonen skal gis)

Når ikke noe annet er særlig bestemt, skal opplysningene etter §§ 1C-3 til 1C-10 gis i et skriftlig dokument. Gis opplysningene ved bruk av et annet varig medium enn papir eller ved hjelp av et nettsted, skal kunden på forespørsel få utlevert opplysningene på papir. Opplysningene kan fremgå av et utkast til avtale.

Kunder som er forbrukere, kan når som helst under avtaleforholdet be om å få avtalevilkårene på papir. Når det gis opplysninger etter § 1C-10, skal det tas særlig hensyn til behovet for beskyttelse av personer uten rettslig handleevne, som for eksempel mindreårige. Opplysninger etter § 1C-10 som gis ved fjernsalg, skal gis i en form som er tilpasset den kommunikasjonsmetoden som er brukt. Forbrukeren har rett til å bytte til en annen metode for fjernkommunikasjon, med mindre dette er i strid med avtalen eller den typen forsikringstjeneste som ytes.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om hvordan forsikringsdistributøren skal oppfylle opplysningspliktene etter §§ 1C-4 til 1C-10. I forskriften kan det gis regler som fraviker denne bestemmelsen.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1C-2 angir hvordan informasjon skal gis fra forsikringsdistributøren til kunden for å oppfylle opplysningsplikten. Bestemmelsen utgjør en forlengelse av § 1-5 og § 1-6 som gir overordnete føringer vedrørende kommunikasjon med kunden, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1C-2.

Etter første ledd første punktum skal kunden motta opplysninger i et skriftlig dokument. Dersom opplysningene i første omgang gis ved annet varig medium enn papir eller via et nettsted, skal kunden få utlevert opplysninger i papirformat ved forespørsel. Opplysningsplikten vil etter tredje punktum anses oppfylt dersom kunden får et utkast til avtale. 

Andre ledd gjelder kun for forbrukere. En forbruker kan når som helst under et avtaleforhold be om å få avtalevilkårene skriftlig på papir. Når opplysninger gis etter § 1C-10 skal det tas særlig hensyn til behovet for å beskytte mindreårige og andre uten rettslig handleevne. Med mindre det er i strid med avtalen eller type forsikringstjeneste, kan forbrukeren bytte til en annen metode for fjernkommunikasjon.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har du behov for rettslig bistand i forbindelse med en forsikringstvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Videre er det greit å være klar over at eventuelle videre advokatutgifter normalt vil dekkes av ditt forsikringsselskap. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar en advokat kontakt med deg i løpet av kort tid. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!