Forsikringsavtaleloven § 1C-4 med lovkommentar

En person som havnet i en tvist med sitt forsikringsselskap diskuterer med en advokat

Forsikringsavtaleloven § 1C-4 angir et minimumskrav til opplysninger som kunden skal gis om forsikringsforetaket. Kunden skal blant annet få oppgitt relevant kontaktinformasjon, slik at vedkommende har anledning til å kommunisere med foretaket. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1C-4 angir følgende:

§ 1C-4. (informasjon om forsikringsforetaket)

Kunden skal gis følgende opplysninger om forsikringsforetaket:

a.  foretakets primære virksomhet, foretaksnavn og hovedkontorets adresse
b.  tilsvarende opplysninger for eventuell filial, agent eller annen representant etablert i Norge
c.  annen relevant kontaktinformasjon for å kunne kommunisere med foretaket, herunder e-postadresse
d.  offentlige registre hvor virksomheten er registrert, samt registreringsnummeret eller tilsvarende identifikasjonsopplysninger.

Kort forklart

I kombinasjon med § 1C-1 første ledd, angir § 1C-4 minimumskrav til opplysninger som skal gis om foretaket. 

For det første må foretaket opplyse om dens primære virksomhet, foretaksnavn og hovedkontorets adresse, jf. bokstav a). I tråd med foretaksnavneloven § 2-2 må det oppgis hvilken juridiske selskapsform foretaket har ved angivelse av foretaksnavn.

Videre må det etter bokstav b) gis tilsvarende opplysninger for eventuell filial, agent eller annen representant etablert i Norge. Kravet om tilsvarende opplysninger omfatter bokstav a), c) og d).

Etter bokstav c) må også annen relevant kontaktinformasjon oppgis, herunder e-postadresse, slik at kunden kan kommunisere med foretaket. 

I tillegg til overnevnte må selskapet opplyse om offentlige registre hvor virksomheten er registrert, og oppgi registreringsnummeret eller tilsvarende identifikasjonsopplysninger, jf. bokstav d).

Merk at ytterligere plikter kan følge av de overordnede opplysningspliktene i § 1B-1, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1C-4.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har du havnet i en tvist med ditt forsikringsselskap? Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre forsikrings- og erstatningsadvokater kan kontaktes per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!