Forsikringsavtaleloven § 1C-6 med lovkommentar

En kunde får informasjon om tvisteløsning og klageorgan

Forsikringsavtaleloven § 1C-6 regulerer kundens rett til å få opplysninger om tvisteløsning og klageorgan. I tillegg skal kunden få informasjon om hvilket lands lovgivning og hvilket verneting som gjelder for avtalen.

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1C-6 angir:

§ 1C-6. (informasjon om tvisteløsning og klageorgan)

Kunden skal gis opplysninger om adgangen til klagebehandling og behandling av tvister i klageorgan etter §§ 22-1 og 22-2, jf. også § 20-2. I tillegg skal kunden gis opplysninger om hvilket lands lovgivning og hvilket verneting som skal gjelde for avtalen. Hvis partene kan velge dette, skal det opplyses om at dette er valgfritt, og hva forsikringsforetaket foreslår at skal gjelde.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1C-6 angir de opplysninger som minst må gis til kunden om tvisteløsning og behandling av klager i klageorgan. Bestemmelsen må leses i sammenheng med § 1C-1. 

Opplysninger om adgang til klagebehandling og behandling av tvister i klageorgan etter § 22-1 og § 22-2 skal gis til kunden, jf. første punktum. Paragraf 22-1 angir at forsikringsforetaket skal ha effektive og passende rutiner for behandling av klager og krav fra kundene. En skriftlig beskrivelse av foretakets klagebehandling, klageadgang til tilsynsmyndigheter og mulighet for tvisteløsning i et klageorgan, skal tilgjengjeliggjøres for kunden. 

Videre skal kunden etter andre punktum få opplysninger om hvilket lands lovgivning og hvilket verneting som gjelder for avtalen. Dersom partene kan velge dette, skal det opplyses at dette er valgfritt, og hva forsikringsforetaket foreslår skal være gjeldende, jf. tredje punktum.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din forsikringssak. Ta kontakt ved å ringe eller sende en e-post. Du kan også velge å fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en forsikringsadvokat kontakt med deg innen kort tid.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!