Forsikringsavtaleloven § 1C-7 med lovkommentar

En forsikringsdistributør som tilbyr en produktpakke og flere tjenester

Informasjonsplikt om produktpakker fremgår av forsikringsavtaleloven § 1C-7. Kunden har krav på nødvendige opplysninger om hvert enkelt element. I tillegg skal forsikringsdistributør vurdere om det er i kundens interesse å kjøpe hele pakken.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1C-7:

§ 1C-7. (informasjon om produktpakker) 

Når en forsikring tilbys sammen med en annen tjeneste eller et annet produkt som del av en pakke eller som vilkår for den samme avtalen eller pakken, skal kunden få opplyst om de ulike elementene også tilbys enkeltvis.

Kunden skal gis nødvendige opplysninger om hvert element i avtalen, herunder separate opplysninger om omkostninger og gebyrer knyttet til det enkelte element. Hvis risiko eller dekning i en produktpakke skiller seg fra den risiko eller dekning som er forbundet med de enkelte elementene, skal forsikringsdistributøren forklare hvordan sammensetningen av enkeltelementene påvirker den totale risikoen eller dekningen.

Et tilbud eller en personlig anbefaling som gjelder en pakke av tjenester eller produkter som nevnt i første ledd, skal inneholde en vurdering av om det er i kundens interesse å kjøpe hele pakken.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1C-7 er en ny bestemmelse, som gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet artikkel 24 nr. 1, 2 og 6, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1C-7. Bestemmelsen oppstiller krav til informasjon som skal gis ved tilbud om produktpakker. Ytterligere opplysningerplikter kan følge av § 1B-1 som angir overordnete krav til informasjon.

Første ledd angir at foretaket har en plikt til å opplyse om ulike elementer i en produkt- eller tjenestepakke også tilbys enkeltvis. Når forsikringen utgjør et tillegg til en tjeneste eller vare, har foretaket plikt til å tilby tjenesten eller varen separat etter § 1B-4 første ledd. 

Hvilke opplysninger kunden skal gis ved tilbud om en produktpakke følger av andre ledd. Etter første punktum skal det gis «nødvendige opplysninger» om det enkelte element i avtalen. Der risikoen i en produktpakke skiller seg fra risikoen ved de enkelte elementene, skal distributøren forklare hvordan sammensetningen av enkeltelementene påvirker den totale risikoen eller dekningen, jf. andre punktum. I kravet til «nødvendige opplysninger» kreves det at kunden settes i stand til å overveie, forstå og sammenligne tilbudene, jf. Prop. 234 L (2020-2021) til § 1C-7.

Etter tredje ledd må foretaket vurdere om det er i kundens interesse å kjøpe hele produktpakken.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Opplever du at forsikringsselskapet ikke har ivaretatt dine interesser tilstrekkelig? Har du ikke fått all informasjon du har krav på? Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Flere av våre advokater har lang erfaring innen forsikring. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!