Forsikringsavtaleloven § 1C-8 med lovkommentar

Hus som brenner

Etter forsikringsavtaleloven § 1C-8 har kunden rett til å få en rekke opplysninger ved inngåelse av avtale om skadeforsikring. Blant annet skal det opplyses om vesentlige begrensninger i dekningen sammenliknet med det kunden med rimelighet kunne forvente, om en garantiordning gjelder og om premiesatser. 

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1C-8:

§ 1C-8. (informasjon om avtaler om skadeforsikring) 

Ved avtaler som er omfattet av lovens tredje del, skal kunden i tillegg gis følgende opplysninger:

a.  eventuelle vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det kunden med rimelighet kan vente er dekket etter vedkommende forsikring
b.  om det gjelder en garantiordning for forsikringsvirksomheten og eventuelt hvilken garanti for forsikringsforpliktelsene ordningen gir
c.  premiesatser, herunder premien for hver av forsikringene, dersom tegningen gjelder flere forsikringer
d.  hvilke forhold som ligger til grunn for en eventuelt særlig høy premie, og de individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt
e.  eventuell praksis i foretaket, bransjenormer, lov eller forskrift som innebærer at kunden etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle forsikringen til en lavere premie
f.  den avgiften forsikringstakeren er pliktig til å svare til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a dersom brannskadeforsikring på ting her i riket formidles til forsikringsforetak som ikke er medlem av Naturskadepoolen.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1C-8 gjelder informasjon som skal gis til kunden ved avtaler om skadeforsikring, jf. henvisningen til lovens tredje del. Opplysningspliktene etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til de øvrige opplysningspliktene som følger av loven. 

Kunden skal gis opplysninger om eventuelle begrensninger i dekningen sammenliknet med det kunden med rimelighet kan forvente, om en garantiordning gjelder, premiesatser, forhold som ligger til grunn for en eventuelt særlig høy premie og de individuelle risikovurderingene foretatt, jf. bokstav a) til d). Videre skal kunden få opplysninger om eventuell praksis i foretaket, bransjenormer, lov eller forskrift som medfører at kunden kan søke en lavere premie etter en viss tid eller endrede forhold, jf. bokstav e). Endelig kreves informasjon om den avgift forsikringstaker må svare til Norsk Naturskadepool dersom brannskadeforsikring på ting i riket formidlet til forsikringsforetak som ikke er medlem av Naturskadepoolen, jf. bokstav f). 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Har du mottatt mangelfulle opplysninger i forbindelse med inngåelse av skadeforsikring? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en av våre forsikringsadvokater kontakt med deg snarest.  

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!