Forsikringsavtaleloven § 1C-9 med lovkommentar

En kunde får informasjon om forsikringsavtalens løpetid, vilkår, premiesatser, garanterte tillegg, gjenkjøpsverdi, og eventuelle begrensninger

Forsikringsavtaleloven § 1C-9 angir opplysningsplikter for avtaler om personforsikring. Kunden skal blant annet gis informasjon om forsikringsavtalens løpetid, vilkår, premiesatser, garanterte tillegg, gjenkjøpsverdi, og eventuelle begrensninger kunden ikke med rimelighet kunne vente.

Lovteksten 

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 1C-9:

§ 1C-9. (informasjon om avtaler om personforsikring) 

Ved avtaler som er omfattet av lovens fjerde del, skal kunden i tillegg gis følgende opplysninger:

a.  forsikringsavtalens løpetid
b.  forsikringsavtalens vilkår
c.  premiesatser, herunder premien for hver av forsikringene, dersom tegningen gjelder flere forsikringer
d.  garanterte tillegg og utbetaling av dette
e. gjenkjøpsverdi
f.  eventuelle vesentlige begrensninger i dekningen i forhold til det kunden med rimelighet kan vente er dekket etter vedkommende forsikring
g.  hvilke forhold som ligger til grunn for en eventuelt særlig høy premie, og de individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt
h.  eventuell praksis i foretaket, bransjenormer, lov eller forskrift som innebærer at kunden etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle forsikringen til en lavere premie.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1C-9 regulerer informasjon om avtaler om personforsikring. I tillegg gjelder de overordnede opplysningspliktene i §1B-1. 

Kunden skal gis opplysninger om forsikringsavtalens løpetid og vilkår, premiesatser, garanterte tillegg, gjenkjøpsverdi og eventuelle vesentlige begrensninger i dekningen sammenliknet med det kunden med rimelighet kan forvente er dekket, jf. bokstavene a) til f). 

Ved særlig høy premie, skal kunden vite hvilke forhold som ligger til grunn for denne, samt individuelle risikovurderinger som er foretatt, jf. bokstav g). Det følger av sammenhengen med § 1C-2 at slike opplysninger må gis skriftlig.

Etter bokstav h) skal kunden få opplysninger om eventuell praksis i selskapet, bransjenormen, lov eller forskrift som medfører at kunden etter endrede forhold eller en viss tid vil kunne søke forsikringen til en lavere premie.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) 

Advokathjelp

Forsikringsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår en rekke klienter med forsikringstvister. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet på nettsiden, ringe eller sende oss en e-post.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!