Forsikringsavtaleloven § 1D-1 med lovkommentar

Ved inngåelse av avtale om forsikringstjenester ved fjernsalg eller utenfor distributørens faste forretningslokaler har forbrukeren angrerett etter forsikringsavtaleloven § 1D-1. Visse unntak følger for tjenester hvor prisen avhenger av svingninger i markedet, forsikringsavtaler med kortere varighet enn en måned og avtaler som allerede er fullt oppfylt av partene. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1D-1 angir følgende:

§ 1D-1. (angrerett)

En forbruker har angrerett ved inngåelse av enhver avtale om forsikringstjenester når avtalen inngås ved fjernsalg. Med fjernsalg menes i denne loven avtaler som inngås ved organisert ordning for salg eller tjenesteyting uten at forsikringsdistributøren og kunden er fysisk til stede samtidig, og der inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler. Første punktum gjelder likevel ikke for

a. tjenester der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet som tjenesteyteren ikke har innflytelse på og som kan forekomme før utløpet av angrefristen
b. avtaler om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtaler med kortere varighet enn en måned
c. avtaler som fullt ut er oppfylt av partene fordi forbrukeren uttrykkelig har bedt om oppfyllelse uten å bruke angreretten før oppfyllelsen.

En forbruker har angrerett ved inngåelse av enhver avtale om forsikringstjenester også når avtalen inngås utenom forsikringsdistributørens faste forretningslokaler som angitt i angrerettloven § 5 bokstav d, jf. bokstav c.

Ved bruk av angrerett etter første og annet ledd faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring etter reglene i §§ 1D-2 til 1D-4.

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om angreretten, herunder om bruk av angrerettskjema og om at enkelte tjenester skal være unntatt fra angreretten i første og annet ledd. I forskrift kan det også fastsettes nærmere regler om gjennomføring av angreretten som helt eller delvis kan fravike reglene i §§ 1D-2 til 1D-4.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1D-1 første ledd viderefører angreretten etter angrerettloven § 34 og § 35 for avtaler om forsikringstjenester. Bestemmelsen angir at en forbruker har angrerett ved inngåelse av avtaler om forsikringstjenester inngått ved fjernsalg. Fjernsalg foreligger ved en organisert ordning for salg der forsikringsdistributøren og kunden ikke er fysisk til stede samtidig, eksempelvis ved telefonsalg eller over nett.

Unntak følger for tjenester hvor prisen avhenger av svingninger i markedet som tjenesteyter ikke har innflytelse over og som kan skje før utløpet av angrefristen, reiseforsikringer og andre forsikringer med kortere varighet enn en måned og avtaler som allerede er fullt ut oppfylt av partene fordi forbrukeren har bedt om oppfyllelse. 

Forbrukeren har også angrerett ved inngåelse av en avtale om forsikringstjenester inngått utenfor distributørens faste forretningslokaler, jf. andre ledd. 

Dersom forbrukeren velger å bruke sin angrerett vil begge partenes plikt til å oppfylle avtalen falle bort. Ved hel eller delvis oppfyllelse, skal en tilbakeføring gjennomføres i tråd med §§ 1D-2, 1D-3 og 1D-4.

Den nærmere fremgangsmåten for bruk av angreretten følger av forsikringsavtaleloven § 1D-2.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Angrer du etter å ha inngått en avtale om forsikringstjenester og ønsker bistand med å annulere avtalen? Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater spesialisert innen forsikring og erstatning. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!