Forsikringsavtaleloven § 1D-3 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 1D-3 regulerer hvordan angreretten gjennomføres for avtale inngått ved fjernsalg. Forsikringsdistributøren skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale det som er mottatt fra forbrukeren, mens forbukeren skal tilbakeføre mottatte beløp eller formuesgoder. 

Lovteksten 

Forsikringsavtaleloven § 1D-3 angir:

§ 1D-3. (gjennomføring av angrerett ved fjernsalg)

Brukes angreretten til å gå fra en avtale som er inngått ved fjernsalg, kan forbrukeren kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk er levert. Beløpet skal stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert, sammenliknet med avtalens fulle oppfyllelse.

Retten til betaling forutsetter at oppfyllelse av avtalen er påbegynt på forbrukerens forespørsel, og at forbrukeren er blitt opplyst om det beløpet som skal betales etter reglene i § 1C-10 bokstav e, jf. § 1C-1.

Forsikringsdistributøren skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp som er mottatt fra forbrukeren i forbindelse med avtalen, med unntak av eventuelle beløp etter første ledd. Fristen løper fra den dagen forsikringsdistributøren mottar melding om bruk av angreretten.

Forbrukeren skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakeføre ethvert beløp eller annet formuesgode som forbrukeren har mottatt. Fristen løper fra den dagen forbrukeren sender melding om bruk av angreretten.

Hvis det til en forsikringstjeneste er knyttet en annen fjernsalgsavtale om tjenester som skal leveres av forsikringsdistributøren, oppheves den andre avtalen uten at det kan kreves vederlag for opphevelsen dersom forbrukeren bruker angreretten etter § 1D-1.

Femte ledd gjelder tilsvarende når den tilknyttede tjenesten ytes av en tredjepart på grunnlag av avtale med den som yter forsikringstjenesten. Den som yter forsikringstjenesten, skal i så fall gi melding til tredjeparten umiddelbart etter at melding om bruk av angreretten er mottatt.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1D-3 regulerer hvordan angreretten gjennomføres for en avtale inngått ved fjernsalg. Første ledd angir at forbrukeren bare kan pålegges å betale for tjenesten som rent faktisk er levert. Det aktuelle beløpet skal stå i et rimelig forhold til omfanget av tjenesten som er levert, holdt opp mot avtalens fulle oppfyllelse. 

En forutsetning for at retten til betaling består er at avtalen er påbegynt på forbrukerens forespørsel, og at forbrukeren har fått opplysning om beløpet som skal betales etter § 1C-10 bokstav e, jf. § 1C-1. Bestemmelsen angir at forbrukere i god tid før avtaleinngåelse skal gis informasjon om vilkår og fremgangsmåte for bruk av angreretten, herunder hvilket beløp vedkommende kan bli avkrevd dersom angreretten benyttes. 

Av tredje ledd i § 1D-3 fremgår det at forsikringsdistributøren snares mulig, og senest innen 30 dager, er pliktig til å tilbakebetale ethvert beløp mottatt av forbrukeren, unntatt eventuelle beløp som nevnt i første ledd. Denne fristen begynner å løpe samme dag som distributøren mottar melding om at angreretten gjøres gjeldende. 

Videre har forbrukeren etter fjerde ledd plikt til snarest mulig å tilbakeføre det beløp eller annet formuesgode han eller hun har mottatt. Den absolutte fristen er på 30 dager. Fristen løper fra den dag forbruker sender melding om at angreretten benyttes. 

Når det til en forsikringstjeneste er knyttet en annen fjernsalgsavtale om tjenester som skal leveres av distributøren gjelder femte ledd tilsvarende. Da vil den andre avtalen oppheves uten at det kan kreves vederlag for opphevelsen. Dette gjelder også når den tilknyttede tjenesten ytes av en tredjepart på grunnlag av avtale med den som yter forsikringstjenesten, jf. sjette ledd. I så tilfelle må den som yter forsikringstjenesten umiddelbart gi tredjepart melding om at bruk av angrerett er mottatt. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Ønsker du bistand i forbindelse med bruk av angrerett etter forsikringsavtaleloven? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!