Forsikringsavtaleloven § 1D-4 med lovkommentar

Gjennomføring av angreretten for avtaler inngått utenfor foretakets faste forretningslokaler reguleres av forsikringsavtaleloven § 1D-4. I slike tilfeller skal forsikringsdistributøren tilbakebetale det forbrukeren har betalt senest 14 dager etter melding om bruk av angreretten er mottatt. 

Lovteksten 

Det fremgår av forsikringsavtaleloven § 1D-4:

§ 1D-4. (gjennomføring av angrerett ved avtaler inngått utenom foretakets faste forretningslokaler)

Brukes angreretten til å gå fra en avtale som er inngått utenom tjenesteyterens faste forretningslokaler, skal forsikringsdistributøren tilbakebetale det forbrukeren har betalt, og eventuelt et beløp til dekning av returkostnader, senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten er mottatt.

Har forbrukeren mottatt varer i forbindelse med tjenesteavtalen, gjelder følgende:

a. Returkostnader bæres av selgeren.
b. Forbrukeren kan holde varen tilbake inntil han eller hun har mottatt tilbakebetaling og eventuelt et beløp tilsvarende returkostnader fra selgeren.
c. Når forbrukeren har mottatt det selgeren skal betale, skal forbrukeren sende eller levere varen til selgeren innen rimelig tid.
d. Er varen sendt forbrukeren gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører, skal den sendes tilbake på tilsvarende måte. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning, gjelder bestemmelsen i bokstav e.
e. Er varen levert til forbrukeren på annen måte, skal den stilles til selgerens rådighet for avhenting på det stedet varen ble mottatt. Er varen i disse tilfellene levert på et annet sted enn i forbrukerens hjem, kan det avtales at varen skal sendes eller leveres på en annen måte som ikke medfører urimelig ulempe for forbrukeren.
f. Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet be den som leverer varen, om å returnere varen til selgeren.
g. Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes etter reglene i bokstav e, og dette ikke skjer innen tre måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller varen forbrukeren vederlagsfritt.

Dersom forbrukeren bruker sin angrerett, faller alle tilknyttede avtaler bort uten kostnad for forbrukeren. Etter å ha mottatt melding om bruk av angrerett skal tjenesteyteren straks gi beskjed til en tredjepart som har inngått en tilknyttet avtale med forbrukeren.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 1D-4 regulerer hvordan angreretten skal gjennomføres ved avtaler som er inngått utenom foretakets faste forretningslokaler. Dersom angreretten benyttes til å annulere en avtale inngått utenfor tjenesteyterens faste forretningslokaler, skal frorsikringsdistributøren betale tilbake det forbrukeren har betalt. Dette skal utføres senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten ble mottatt, jf. første ledd.

Videre angir andre ledd at returkostnader dekkes av selger, jf. bokstav a. Videre kan forbrukeren holde varen tilbake inntil vedkommende har mottatt tilbakebetaling, jf. bokstav b. Ytterligere presiseringer følger av bokstavene c til g. 

Av tredje ledd fremgår det at alle tilknyttede avtaler bortfaller uten kostnad for forbrukeren, dersom hun eller han benytter angreretten. Tjenesteyteren er pliktig til straks å gi beskjed til tredjeparter som har inngått tilknyttede avtaler med forbrukeren. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater spesialisert innen forsikring og erstatning. Ta kontakt i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!