Forsikringsavtaleloven § 3-1 a med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 3-1 a angir forsikringens ansvarstid. Forsikringsforetakets ansvar starter å løpe når forsikringstakeren eller forsikringsforetaket har godtatt vilkårene som den andre parten har stilt, med mindre annet er lovbestemt eller avtalt. 

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 3-1 a:

§ 3-1 a. (ansvarstiden)

Er ikke annet lovbestemt eller avtalt, begynner forsikringsforetakets ansvar å løpe når forsikringstakeren eller foretaket har godtatt de vilkår som den annen part har stilt.

Har forsikringsforetaket sendt aksept i et skriftlig dokument til forsikringstakeren, løper foretakets ansvar fra kl 0000 den dagen da aksepten ble sendt, dersom anmodning om forsikring var kommet til foretaket senest dagen før.

Har forsikringstakeren sendt en anmodning i et skriftlig dokument om en bestemt forsikring, og er det på det rene at anmodningen uten videre ville ha blitt imøtekommet av forsikringsforetaket, svarer foretaket allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt anmodningen.

Skal forsikringsforetakets ansvar begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret kl 0000. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl 2400.

Kort forklart

Første ledd

Første ledd regulerer tidspunktet for når ansvaret trer i kraft når forsikringsavtalen er et resultat av reelle forhandlinger partene imellom, jf. NOU 1987: 24 punkt 3.4 til § 3-1. Med mindre annet følger av lov eller er avtalt, vil forsikringsforetaket ansvar starte å løpe når forsikringstaker eller foretaket har godtatt vilkårene som den andre parten har stilt.

Hos foretaket kan en aksept fremtre som en signatur fra en kompetent person på et forslag eller som et referat av en beslutning i et møte. Fra forsikringstakeren kan en aksept fremgå av et brev som han har undertegnet, men ikke ennå avsendt, jf. NOU 1983: 56 side 67. Bestemmelsens hensikt er å forhindre at foretaket tilbakekaller sin aksept eller omgjør vedtaket hvis det skulle få kjennskap til at et forsikringstilfelle er inntruffet. 

Andre og tredje ledd

Hvis forsikringsforetaket har sendt en aksept til forsikringstakeren i et skriftlig dokument, løper foretakets ansvar fra midnatt den dagen da aksepten ble sendt. Det forutsetter at anmodning om forsikring var kommet til foretaket senest dagen før, jf. andre ledd.

I de tilfeller hvor forsikringstaker sender en anmodning i et skriftlig dokument om en bestemt forsikring, og anmodningen uten videre vil bli akseptert av forsikringsforetaket, svarer foretaket for forsikringstilfeller som inntreffer etter anmodningen er mottatt, jf. tredje ledd. Det praktiske området til denne bestemmelsen vil være forbrukerforsikring og ellers hvor forsikringstaker ber om en standardforsikring markedsført av selskapet. Videre har kunden bevisbyrden for at det er «på det rene at anmodningen uten videre ville ha blitt imøtekommet». Er det rimelig tvil, går selskapet fri for ansvar. 

Fjerde ledd

Fjerde ledd presiserer at dersom foretakets ansvar skal begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret ved midnatt, klokken 00.00. Når en forsikring løper til en bestemt dag uten angitt tidspunkt vil ansvaret opphøre klokken 24.00. En «bestemt dag» vil normalt referere til en dag i fremtiden. Når det avtales at en forsikring skal gjelde fra «i dag» er formodningen at det betyr «fra nå av», altså tidspunktet for samtalen, jf.  NOU 1983: 56 side 67.

Relevante rettskilder

NOU 1983: 56 side 67

NOU 1987: 24 punkt 3.4 til § 3-1

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) til § 3-1 a

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater spesialisert innen forsikring og erstatning. Ved behov bistår vi deg gjennom din konflikt med forsikringsselskapet. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på vår nettside. Første samtale er alltid gratis og helt uforpliktende. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!