Forsikringsavtaleloven § 3-1 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 3-1 regulerer krav til forsikringsbevisets innhold. Forsikringsbeviset skal angis i et skriftlig dokument som fastslår at avtale er inngått. Vilkårene for forsikringen skal følge sammen med forsikringsbeviset. 

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 3-1 angir følgende:

§ 3-1. (forsikringsbevis)

Så snart avtalen er inngått og det er bestemt hvilke vilkår som skal gjelde for forsikringen, skal forsikringsforetaket i et skriftlig dokument gi forsikringstakeren et forsikringsbevis som fastslår at avtale er inngått, og som henviser til vilkårene. Sammen med beviset skal foretaket gi forsikringstakeren disse vilkårene.

I forsikringsbeviset skal foretaket fremheve:

a. om det har forbeholdt seg at ansvaret først skal begynne å løpe når første premie er betalt, jf § 3-1 første ledd,
b. hvilke forbehold det har tatt om begrensning av ansvaret i forbindelse med endring av risikoen, jf §§ 4-6 og 4-7,
c. hvilke sikkerhetsforskrifter det har fastsatt. Foretaket kan henvise til sikkerhetsforskrift gitt av andre hvis det er rimelig å kreve at forsikringstakeren kjenner til innholdet. I forsikringsbeviset skal det opplyses at foretaket på forespørsel vil gi forsikringstakeren et eksemplar av den forskriften det er henvist til,
d. frist for å gi melding om forsikringstilfellet, jf § 8-5 første ledd,
e. retten til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eller andre liknende ordninger som er etablert for å løse tvister.

Har forsikringsforetaket forsømt sin plikt til å gi informasjon i samsvar med annet ledd bokstavene a til d, kan det bare påberope seg vedkommende bestemmelse dersom forsikringstakeren eller sikrede likevel var kjent med vilkåret.

Kort forklart

Forsikringsforetaket skal, så snart avtale er inngått og vilkår er bestemt, i et skriftlig dokument gi forsikringstakeren et forsikringsbevis. Sammen med dette beviset skal forsikringsforetaket også gi forsikringstakeren vilkårene for forsikringen. 

Vilkåret «skriflig dokument» er teknologinøytralt, i den forstand at det vil være oppfylt både ved bruk av papir og annet varig medium, jf. Prop. 234 L (2020-2021) punkt 15.5.2.

Forsikringsbeviset skal fremheve enkelte nærmere opplysninger etter andre ledd; a) om det har forbeholdt seg at ansvaret først skal løpe når første premie er betalt, b) hvilke forbehold som er tatt om begrensning av ansvaret ved endring av risiko, c) hvilke sikkerhetsforskrifter det har fastsatt, d) frist for melding om forsikringstilfelle, e) retten til å kreve nemndbehandling etter § 20-1, eller liknende tvisteordninger. 

Hvis forsikringsforetaket har forsømt sin informasjonsplikt etter annet ledd bokstav a til d, kan det likevel påberope seg bestemmelsen hvis forsikringstakeren var kjent med vilkåret, jf. tredje ledd. 

Relevante rettskilder

NOU 1987: 24 punkt 3.4 til § 3-1

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) til § 3-1

Advokathjelp

Ønsker du bistand med å kreve utbetaling fra ditt forsikringsselskap? Bistand fra advokat vil i mange tilfeller bidra til å få gjennomslag hos forsikringsselskapet. I tillegg vil du ofte oppnå en høyere forsikringsutbetaling. Ta kontakt med forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!