Forsikringsavtaleloven § 3-3 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 3-3 krever at forsikringsforetaket ved fornyelse av forsikringen i nødvendig utstrekning gir informasjon som nevnt i § 1C-1 til forsikringstakeren, senest en måned før forsikringen utløper. Dersom forsikringsforetaket ønsker å endre avtalen ved fornyelse må foretaket gi forsikringstakeren en redegjørelse for endringene. 

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 3-3 angir følgende:  

§ 3-3. (informasjon ved fornyelse av forsikring mv.)

Ved fornyelse av forsikringen skal forsikringsforetaket i nødvendig utstrekning gi informasjon som nevnt i § 1C-1 til forsikringstakeren senest en måned før forsikringstidens utløp. Foretaket skal også minne om eventuelle særlige bruksbegrensninger eller sikkerhetsforskrifter som det har innført etter at forsikringen ble tegnet eller senest fornyet. § 1B-1 gjelder så langt det er nødvendig. Foretaket skal på en tydelig måte opplyse forsikringstakeren i et skriftlig dokument om når fristen løper ut for å gi varsel som nevnt i § 3-4.

Vil forsikringsforetaket endre forsikringsavtalen i forbindelse med fornyelse, skal det sammen med premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye vilkårene med en redegjørelse for de endringer som er gjort. En endring som det ikke er redegjort for på denne måten, kan foretaket ikke påberope.

Kort forklart

Etter første ledd første punktum skal forsikringsforetaket ved fornyelse «i nødvendig utstrekning» gi informasjon som nevnt i § 1C-1 til forsikringstakeren senest en måned før forsikringen utløper. Med andre ord gjelder informasjonsplikten ved avtaleinngåelse tilsvarende ved fornyelse. I tillegg må forsikringsforetaket minne om eventuelle særlige bruksbegrensninger eller sikkerhetsforskrifter som er innført etter at forsikringen ble tegnet eller sist fornyet. 

Første ledd tredje punktum angir at § 1B-2 om alminnelige prekontraktuelle plikter gjelder så langt det er nødvendig.  

Etter første ledd fjerde punktum skal forsikringsforetaket på en tydelig måte i et skriftlig dokument opplyse forsikringstakeren om når fristen løper ut for å gi varsel om at forsikringen ikke skal fornyes som nevnt i § 3-4. Kravet om «skriftlig dokument» er teknologinøytralt, hvilket innebærer at dokumentet kan enten overrekkes fysisk eller elektronisk. 

Dersom forsikringsforetaket ønsker å endre forsikringsavtalen ved fornyelse, må det sammen med premievarslet for den nye forsikringsperioden gi forsikringstakeren de nye vilkårene med en redegjørelse for endringer foretatt, jf. andre ledd. En endring som ikke er redegjort for, kan forsikringsforetaket ikke påberope seg. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) til § 3-3

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad bistår deg med forsikringsrelaterte tvister. Ta kontakt i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre forsikrings- og erstatningsadvokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg innen kort tid. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!