Forsikringsavtaleloven § 6-1 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 6-1 regulerer erstatningsberegningen. Siktede har som utgangspunkt krav på full erstatning for sitt tap, med mindre annet følger av forsikringsavtalen. Den sikrede kan kreve erstatning utbetalt i penger, når ikke annet fremgår av vilkårene. 

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 6-1:  

§ 6-1. (erstatningsberegningen)

Når ikke annet er bestemt i forsikringsavtalen, har sikrede krav på full erstatning for sitt økonomiske tap.

Skal erstatningen utmåles etter reparasjons- eller gjenanskaffelseskostnad, kan sikrede kreve erstatning for slik kostnad selv om reparasjon eller gjenanskaffelse ikke blir foretatt. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av vilkårene.

Sikrede kan kreve erstatningen utbetalt i penger, når ikke annet framgår av vilkårene.

Kort forklart

Første ledd

Forsikringsavtaleloven § 6-1 oppstiller fravikelige regler om erstatningsberegningen, jf. NOU 1987: 24 punkt 6.4. Forarbeidene påpeker at beregningen av erstatningen i utgangspunktet bør være et avtalespørsmål. Derfor åpner første ledd for at vilkårene i avtalen kan avgjøre erstatningsberegningen, jf. formuleringen «[n]år ikke annet er bestemt i forsikringsavtalen». Hvis avtalen ikke regulerer utmålingsspørsmålet, har siktede krav på erstatning for sitt fulle økonomiske tap. 

Eksempel på tvistespørsmål som bør fremgå av vilkårene er om skade på ting skal erstattes etter det umiddelbare tap i salgs- eller bruksverdi eller etter reparasjons- eller gjenskaffelsesutgifter. For sistnevnte tilfelle bør det klarlegges om skadelidte har krav på nyverdierstatning eller om vedkommende må tåle fradrag for slit og elde på den aktuelle gjenstanden. Tidspunktet på erstatningsberegningen kan også være av betydning, og bør derfor være regulert i avtalen. Andre forhold som må fremgå av avtalen er forsikringssummen som begrensning på det totale beløp sikrede kan kreve, samt bestemmelser om eventuell egenandel. 

Avtalevilkår ved forsikring er på vanlig måte undergitt tilsyns- og markedsmyndighetenes kontroll. Ugyldighetsbestemmelsen i avtaleloven § 36 kan også anvendes dersom avtalebestemmelser om erstatningsberegningen er urimelige. 

Paragraf 6-1 første ledd vil komme til anvendelse både når det aktuelle beregningsspørsmålet ikke reguleres av vilkårene i avtalen, og som tolkningsregel når vilkårene i avtalen er uklart formulert, jf. NOU 1987: 24 punkt 6.4.

Andre ledd

Andre ledd gjelder tilfellet hvor det følger av vilkårene at erstatningsberegningen skal ta utgangspunkt i reparasjons- eller gjenskaffelsesverdi. Bestemmelsen presiserer imidlertid at et slikt vilkår ikke er til hinder for at sikrede kan kreve beregnede reparasjons- eller gjenskaffelseskostnader erstattet etter første ledd, selv om reparasjon eller gjenskaffelse ikke utføres. En forutsetning er imidlertid at annet ikke fremgår av vilkårene. 

Tredje ledd

I den forlengelse angir tredje ledd at sikrede kan kreve erstatning i penger, unntatt når annet er uttrykkelig avtalt. 

Relevante rettskilder

NOU 1987: 24 punkt 6.4.

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Ønsker du bistand med å beregne erstatningsbeløpet du har krav på? Erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjerne. I mange tilfeller vil sikrede oppnå en høyere forsikringssum ved bistand av advokat. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på vår nettside. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!