Forsikringsavtaleloven § 6-3 med lovkommentar

Dobbelforsikring er regulert i forsikringsavtaleloven § 6-3 og innebærer at tap av eller skade på en bestemt interesse er forsikret av flere foretak. I slike tilfeller kan sikrede velge hvilke forsikringer vedkommende ønsker å bruke, inntil hun eller han har fått full erstatning.

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 6-3:

§ 6-3. (tapet dekkes av flere forsikringer)

Dekkes samme tap av flere forsikringer, kan sikrede velge hvilke forsikringer han eller hun vil bruke, inntil sikrede har fått den erstatning han eller hun i alt har krav på.

Er flere forsikringsforetak ansvarlige for sikredes tap etter første ledd, utliknes erstatningen forholdsmessig mellom foretakene etter omfanget av det enkelte foretaks ansvar for tapet, når ikke annet er avtalt mellom foretakene.

Kort forklart

Forsikringsavtaleloven § 6-3 regulerer dobbelforsikring. Bestemmelsen gjelder når den samme interessen er forsikret mot samme fare i flere forsikringsselskaper. Dersom det samme tap dekkes er flere forsikringer, kan forsikringstakeren velge hvilke forsikringer hun eller han ønsker å bruke, inntil vedkommende har fått den totale erstatning vedkommende har rett til, jf. første ledd. Sikrede vil imidlertid ikke kunne oppnå noen dobbeltdekning. 

Når foretakene er solidarisk ansvarlige foreligger et behov for regler om regreosoppgjør, hvilket er regulert i andre ledd. Ved dobbelforsikring etter første ledd, skal erstatningen utliknes forholdsmessig mellom forsikringsforetakene etter omfanget av det enkeltes ansvar for tapet, med mindre annet er avtalt mellom foretakene.

Relevante rettskilder

NOU 1987: 24 s. 115

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har spesialiserte advokater innen forsikring og erstatning som gjerne bistår deg med din forsikringstvist. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Husk også at ditt forsikringsselskap ofte vil dekke videre advokatutgifter ved en tvist. Du kan ta kontakt med vårt advokatkontor per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!