Forsikringsavtaleloven § 6-4 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 6-4 regulerer forsikringsforetakets ansvar for redningskostnader. Forsikringsforetaket svarer for skade, ansvar, utgifter og annet tap sikrede er påført for å avverge eller begrense et tap som faller inn under forsikringen, og tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses forsvarlige. 

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 6-4 angir:

§ 6-4. (forsikringsforetakets ansvar for redningskostnader)

Forsikringsforetaket svarer for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede er påført under forhold som nevnt i § 4-10, når hensikten med tiltakene var å avverge eller begrense tap som faller inn under forsikringen, og tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses som forsvarlige. Det samme gjelder slikt tap påført en person som etter § 4-11 hadde plikt til å foreta redningstiltak.

Dersom sikrede plikter å dekke tap påført en tredjeperson ved tiltak som nevnt i første ledd, gjelder § 7-6 for tredjepersons krav.

Kort forklart

Etter forsikringsavtaleloven § 6-4 første ledd svarer forsikringsforetaket for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede er påført under forhold som nevnt i § 4-10. Paragraf 4-10 angir sikredes plikt til å avverge et forsikringstilfelle. Etter første ledd kan sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes av henne eller ham for å avverge eller begrense tapet. Det må imidlertid være overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller et forsikringstilfelle allerede er inntruffet. Det kreves at hensikten med tiltakene er å avverge eller begrense tap som faller inn under forsikringen. I tillegg må tiltakene ha en ekstraordinær karakter og være forsvarlige. Tilsvarende gjelder tap påført av en person som etter § 4-11 hadde plikt til å foreta redningstiltak, jf. § 6-4 første ledd andre punktum. 

Bestemmelsens andre ledd angir at i de tilfeller sikrede er pliktig til å dekke tap påført en tredjeperson ved tiltak som nevnt i første ledd, gjelder § 7-6 om skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring for tredjepersonens krav.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din forsikringstvist. Flere av våre advokater er spesialister innen erstatning og forsikring. Du kan ta kontakt ved fylle ut skjemaet på nettsiden, ringe eller sende en e-post. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!