Forsikringsavtaleloven § 8-1 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 8-1 regulerer sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør. Dersom sikrede bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, mister vedkommende rett til ethvert erstatningskrav i anledning den aktuelle hendelsen. 

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 8-1 angir:

§ 8-1. (sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør)

Ved oppgjør skal sikrede gi forsikringsforetaket de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som foretaket trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Dersom forsikringsforetaket ber om samtykke til innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra en tredjeperson, skal samtykket begrenses til det som trengs på hvert trinn i saken. Samtykket skal oppfylle kravene i personopplysningsloven.

Forsikringsforetaket skal på forespørsel gi den som fremmer krav, innsyn i opplysninger om saken og medisinske vurderinger det har utarbeidet eller innhentet i saken, med mindre det er påkrevd å hemmeligholde opplysningene eller vurderingene av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger.

Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede vet eller må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på, mister sikrede ethvert erstatningskrav mot forsikringsforetaket etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse. Hvis sikredes forhold bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet, eller hvis det ellers foreligger særlige grunner, kan sikrede likevel få delvis erstatning. § 4-14 gjelder tilsvarende.

I tilfeller som nevnt i fjerde ledd kan forsikringsforetaket si opp enhver forsikringsavtale det har med sikrede med en ukes varsel. § 3-7 annet ledd første, annet og fjerde punktum gjelder tilsvarende.

Kort forklart

Etter forsikringsavtaleloven § 8-1 første ledd skal sikrede ved skadeoppgjør gi forsikringsforetaket de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende, og som er nødvendig for at foretaket kan beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. 

Andre ledd angir at dersom selskapet ber om samtykke til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra tredjeperson, skal samtykket være begrenset til det som er nødvendig på det enkelte trinn av saken. Samtykket må samsvare med kravene i personopplysningsloven.

Den som fremmer krav har på forespørsel rett til innsyn i opplysninger om saken og medisinske vurderinger forsikringsforetaket har utarbeidet eller hentet inn i saken, jf. tredje ledd. Unntak følger dersom det er påkrevd å holde opplysningene eller vurderingene hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. 

Fjerde ledd regulerer konsekvensene av å gi uriktige opplysninger. Dersom sikrede bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede enten vet eller må forstå kan føre til at hun eller han får utbetalt en erstatning vedkommende ikke har krav på, mister sikrede ethvert erstatningskrav mot forsikringsforetaket i anledning den aktuelle hendelsen. Hvis sikredes forhold kun er lite klanderverdig, angår en liten del av kravet eller det ellers foreligger særlige grunner, kan forsikringstaker likevel få delvis erstatning. Paragraf 4-14 om forsikringsforetakets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter gjelder tilsvarende. 

Etter femte ledd kan forsikringsforetaket ved hendelser som nevnt i fjerde ledd si opp enhver forsikringsavtale det har med sikrede med en ukes varsel. Fristene i § 3-7 annet ledd første, annet og fjerde punktum gjelder tilsvarende. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Har du spørsmål om forsikring eller erstatning? Ønsker du bistand i en tvist med ditt forsikringsselskap? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag. Våre forsikrings- og erstatningsadvokater tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan kontakte vårt advokatkontor ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på vår nettside. 

 

Kilder

Masteroppgave

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!