Forsikringsavtaleloven § 8-3 med lovkommentar

Forsikringsavtaleloven § 8-3 regulerer forsikringsforetakets adgang til å motregne i erstatningen. I en erstatning som tilfaller forsikringstaker, har forsikringsforetaket kun rett til å motregne med forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med foretaket. 

Lovteksten

Forsikringsavtaleloven § 8-3 angir:

§ 8-3. (forsikringsforetakets adgang til å motregne i erstatningen)

I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, har forsikringsforetaket bare rett til å motregne med forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med foretaket.

I erstatning som tilfaller en medforsikret tredjeperson eller en skadelidt under en ansvarsforsikring, kan forsikringsforetaket bare motregne med premie fra samme forsikringsforhold som er forfalt i løpet av de siste to år før erstatningsutbetalingen. Motregning kan bare skje for beløp som ikke kan dekkes ved motregning etter første ledd. Er det flere medforsikrede eller skadelidte som har krav på erstatning, fordeles motregningen med forholdsmessige beløp på hver enkelt.

Ved tvungen ansvarsforsikring gjelder § 7-7 annet ledd første punktum tilsvarende for forsikringsforetakets motregningsrett overfor skadelidte.

Kort forklart

Det fremgår av forsikringsavtaleloven § 8-3 første ledd at i en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, har forsikringsselskapet kun rett til å motregne med forfalt premie fra samme eller andre forsikringsforhold med foretaket. Med andre ord kan ikke foretaket helt eller delvis nekte erstatningsutbetaling under henvisning til øvrige motkrav mot vedkommende, jf. NOU 1987: 24 s. 178. Forarbeidene presiserer at motregning kun kan skje mot forfalt premie som tilkommer forsikringsselskapet der vedkommende forsikring er dekket. Forfalt premie som tilkommer andre foretak i samme konsern eller samarbeidende selskap kan ikke brukes til å motregne med.

Andre ledd regulerer motregning overfor andre enn forsikringstakeren. I erstatning som tilfaller medforsikret tredjemann eller skadelidt under en ansvarsforsikring, kan foretaket kun motregne med premie fra samme forsikringsforhold forfalt i løpet av de to siste årene før erstatningsutbetalingen. Etter andre ledd andre punktum kreves imidlertid at forsikringsselskapet utnytter sin motregningsrett overfor forsikringstakeren i tråd med første ledd, før det kan motregne overfor tredjemann. Dersom det er flere medforsikrede eller skadelidte som har krav på erstatning, fordeles motregningen med forholdsmessige beløp på den enkelte, jf. tredje punktum.

Tredje ledd henviser til § 7-7 andre ledd første punktum, noe som innebærer at skadelidte under en tvungen ansvarsforsikring er beskyttet mot enhver motregning med foretakets krav på premie, hvis foretaket vet eller bør vite at det er tale om tvungen ansvarsforsikring, jf. NOU 1987: 24 s. 178. 

Relevante rettskilder

NOU 1987: 24 s. 178

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Ønsker du advokatbistand i forbindelse med utbetaling av erstatning fra forsikringsselskapet? Advokatfirmaet Teigstad har god erfaring med å fremme skadelidtes sak overfor forsikringsselskap, slik at du får den summen du har krav på. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg i løpet av kort tid. Første samtale med en av våre advokater er alltid gratis og uforpliktende. 

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!