Forsikringsavtaleloven § 8-4 med lovkommentar

Etter forsikringsavtaleloven § 8-4 har sikrede krav på rente av sitt tilgodehavende når to måneder er gått etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til forsikringsselskapet. Videre skal renter betales selv om det medfører at forsikringssummen overskrides.

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 8-4:

§ 8-4. (renter av erstatningen)

Sikrede har krav på rente av sitt tilgodehavende når det er gått to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til forsikringsforetaket.

Skal forsikringsforetaket erstatte sikredes utlegg, inntrer renteplikten tidligst to måneder etter at utlegget er gjort. Som utlegg etter forrige punktum regnes også erstatning for gjenoppføring ved brannforsikring. For den del av erstatningen som skal utbetales uavhengig av gjenoppføring, gjelder første ledd.

Skal forsikringsforetaket erstatte sikredes avbruddstap eller tidstap, inntrer renteplikten først en måned etter utløpet av den perioden foretaket svarer for.

Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som nevnt i § 8-1 første ledd, kan han eller hun ikke kreve rente for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. Renteplikten opphører også når forsikringsforetaket setter erstatningsbeløpet inn i bank i samsvar med § 7-4 annet ledd siste punktum.

For renten gjelder ellers lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m §§ 2 annet ledd og 3.

Renter skal betales selv om forsikringssummen dermed overskrides. Forsikringsvilkårene skal gjøre oppmerksom på retten til rente etter denne paragrafen.

Kort forklart

I tråd med forsikringsavtaleloven § 8-4 første ledd har forsikringstakeren krav på rente av sitt tilgodehavende når to måneder er gått etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til foretaket. 

Dersom foretaket skal erstatte sikredes utlegg, inntrer renteplikt tidligst to måneder etter at utlegget er tatt, jf. andre ledd. Som utlegg regnes også erstatning for gjenoppføring ved brannforsikring, mens for den del av erstatningen som utbetales uavhengig av gjenoppføring, kommer første ledd til anvendelse. 

Når forsikringsselskapet skal erstatte sikredes avbrudds- eller tidstap, inntrer renteplikt først en måned etter utløp av perioden selskapet svarer for, jf. tredje ledd. 

Fjerde ledd regulerer opphør av renteplikten. Dersom sikrede forsømmer å utlevere dokumenter og gi opplysninger som nevnt i § 8-1 første ledd, kan hun eller han ikke kreve rente for tid som går tapt grunnet dette. Tilsvarende gjelder dersom forsikringstaker urettmessig fullt eller delvis avviser oppgjør. Videre opphører renteplikten når foretaket setter erstatningsbeløpet inn i bank i tråd med § 7-4 andre ledd siste punktum, jf. § 8-4 femte ledd. 

Selg om forsikringssummen overskrides skal renter betales, jf. sjette ledd. Vilkårene tilhørende forsikringen skal gjøre sikrede oppmerksom på retten til rente etter § 8-4.

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har solid kompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett. Våre advokater bistår deg gjerne med å fremme ditt krav overfor forsikringsselskapet. Profesjonell bistand vil i mange tilfeller medføre en høyere forsikringssum. Ta kontakt ved å ringe, fylle ut skjemaet på nettsiden eller sende oss en e-post.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!