Forsikringsavtaleloven § 8-6 med lovkommentar

I tråd med forsikringsavtaleloven § 8-6 foreldes krav på erstatning tre år etter utløpet av det kalenderår sikrede fikk nødvendig kunnskap om forholdene som begrunner kravet. Likevel foreldes kravet senest 10 år etter utløpet av det kalenderår forsikringstilfellet inntraff. 

Lovteksten

Følgende fremgår av forsikringsavtaleloven § 8-6:

§ 8-6. (foreldelse)

Krav på erstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. Har forsikringsforetaket sendt sikrede slik melding som nevnt i § 8-5 annet ledd, inntrer foreldelse tidligst ved utløpet av den fastsatte fristen.

Ved ansvarsforsikring foreldes foretakets ansvar etter de samme regler som gjelder for sikredes erstatningsansvar, jf likevel tredje ledd.

Krav som er meldt til forsikringsforetaket før foreldelsesfristen er utløpt, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede, eller skadelidte (jf §§ 7-6 og 7-7), har fått særskilt melding i et skriftlig dokument om at foreldelse vil bli påberopt. Meldingen må angi hvordan foreldelse avbrytes. Foreldelsesfristen forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til foretaket. Medfører første punktum ved ansvarsforsikring at skadelidtes krav mot sikrede foreldes før kravet mot forsikringsforetaket, består likevel foretakets ansvar overfor skadelidte.

For øvrig gjelder reglene i foreldelsesloven 18. mai 1979 nr. 18. Fristen i første ledd tredje punktum kan likevel ikke forlenges etter lovens § 10.

Kort forklart

Etter forsikringsavtaleloven § 8-6 første ledd foreldes krav på erstatning etter tre år. Fristen løper fra utløpet av kalenderåret da sikrede fikk nødvendig kunnskap om forholdene som begrunner kravet. Likevel vil kravet foreldes senest 10 år etter utløpet av det kalenderåret forsikringstilfellet skjedde. Dersom forsikringsselskapet har sendt melding til sikrede som nevnt i § 8-5 andre ledd, inntrer foreldelse tidligst ved utløp av den fristen som er fastsatt. 

I samsvar med andre ledd foreldes foretakets ansvar ved ansvarsforsikring etter reglene om sikredes erstatningsansvar. Likevel følger unntak av tredje ledd.

Krav meldt til forsikringsselskapet før utløpet av foreldelsesfristen, foreldes tidligst seks måneder etter at sikrede eller skadelidte, har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil påberopes, jf. tredje ledd. Meldingen må presisere hvordan foreldelsesfristen avbrytes. Dersom det er gått over 10 år fra kravet ble meldt, forlenges ikke foreldelsesfristen. Dersom første punktum ved ansvarsforsikring medfører at skadelidtes krav mot sikrede foreldes før kravet mot forsikringsselskapet, består foretakets ansvar likevel overfor skadelidte. 

Ellers gjelder reglene i foreldelsesloven, med det unntak at fristen i første ledd tredje punktum ikke kan forlenges etter § 10. 

Relevante rettskilder

Prop. 234 L (2020-2021) Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Advokathjelp

Har du et erstatningskrav mot et forsikringsselskap? Forsikrings- og erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg gjennom prosessen og sørger for at du overholder samtlige foreldelsesfrister. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

 

Kilder

Brynildsen, Claus, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2014. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!