Erstatning for forsinket diagnose

To leger som diskuterer erstatning for en forsinket diagnose

Forsinket diagnose og påfølgende behandling kan medføre store psykiske og fysiske konsekvenser. Det er derfor viktig med tidlig diagnose for å kunne oppnå et best mulig resultat. Dersom diagnose ikke blir gitt på et tidlig tidspunkt, og skadelidte påføres et økonomisk tap som følge av dette vil han ha krav på erstatning.


Forsinket diagnose

Når er en diagnose å regne som forsinket?

En diagnose er å regne som forsinket dersom den skulle vært gitt på et tidligere tidspunkt. Dette gjelder både diagnoser for fysiske og psykiske sykdommer. Hvorvidt diagnosen skulle vært gitt på et tidligere tidspunkt beror på en vurdering av om behandlingen har vært forsvarlig. Dette innebærer at det må undersøkes hvordan tilsvarende tilfeller behandles og om det er noe som tilser at dette tilfellet skal behandles annerledes.

Det må med andre ord først undersøkes hvorvidt tidspunktet for fastsettelse av diagnose avviker fra det som er å regne som vanlig praksis. Tilsvarende praksis vil gi en god pekepinn på hva som kan forventes til diagnosering. Likevel kan det være at saken skiller seg fra tilsvarende saker og at diagnose derfor ikke kan bli satt på et tidligere tidspunkt. Det må da vurderes konkret om pasienten har fått den behandling han med rimelighet kan forvente, eller om det har skjedd en svikt i helsesystemet.

«Sviktbegrepet innebærer ikke at det er innført et alminnelig objektivt pasientskadeansvar. Helsevirksomhet inneholder alltid risikofaktorer, som varierer sterkt etter behandlingssituasjonen og sykdommens/skadens karakter». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s. 272. 6. utgave, 2012, med bistand av Morten Kjelland.

Krav på erstatning som følge av forsinket diagnose kan oppstå som følge av feil på alle nivåer i helsevesenet. Det kan være at fastlegen har gjort feilvurderingen eller ikke henvist videre en pasient som skulle blitt behandlet av en spesialist. Det kan også skyldes feilvurderinger hos spesialisthelsetjenesten.

Krav på erstatning

Vilkårene for å kunne kreve erstatning

Forutsetningen for å kunne fremme et erstatningskrav er at de tre kumulative vilkårene: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng er oppfylt.

Ansvarsgrunnlaget for forsinket diagnose følger av pasientskadeloven § 2, hvor hovedregelen er at det må foreligge et behandlingssvikt. Det er derfor ikke et krav at noen må kunne klandres for at diagnosen ikke er blitt satt på et tidligere tidspunkt.

Vilkåret om økonomisk tap innebærer pasienten må ha blitt påført et økonomisk tap som følge av de fysiske og psykiske konsekvenser den forsinkede diagnosen har medført. Dette innebærer påførte og fremtidige utgifter, inntektstap, tap av pensjon, tapt evne til hjemmearbeid og forsørgertap ved dødsfall. Det kan dessuten kreves menererstatning som følge av tapt livsutfoldelse.

Hvem klager man til?

Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler erstatningskrav som følge av forsinket diagnose. Ved at man klager til NPE samtykker man samtidig til at de kan innhente nødvendig dokumentasjon gjennom dine medisinske journaler. NPE vil basert på denne innhentet dokumentasjonen, vurdere hvorvidt pasienten skal gis medhold eller avslag i saken.

Ved medhold er det NPE som fastsetter erstatningskravets størrelse. Ved utmålingen kreves det at pasienten bidrar til å komme med informasjon som er nødvendig for å kunne fastsette kravet.

Ved avslag har pasienten mulighet til å klage på vedtaket. Denne klagen må være fremsatt innenfor lovens klagefrist på 3 uker etter at pasienten ble kjent med vedtaket. Det er NPE som da vurderer saken på nytt.

NPE sitt vedtak kan klages videre til Pasientskadenemnda (PSN). PSN vil behandle saken din på nytt basert på informasjon som allerede er innhentet og ny informasjon. PSN vil enten gi pasienten avslag eller medhold.

Vedtaket til Pasientskadenemnda er endelig. Dette innebærer at klageadgangen er uttømt. Dersom pasienten fortsatt skulle være misfornøyd med vedtaket, vil neste skritt i prosessen være søksmål for domstolene. Søksmålet reises mot staten v/Pasientskadenemnda og må være tatt ut innenfor søksmålsfristen som er 6 måneder etter at pasienten mottok vedtaket.

Les også vår artikkel om avslag på krav på yrkesskadeerstatning.

Ta kontakt med advokat

Det kan oppleves vanskelig og komplisert å fremme et krav på egenhånd. Vi opplever at våre klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Dersom du er usikker på om du har krav på erstatning, eller trenger hjelp til å fremme et erstatningskrav, ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Viser det seg at det blir aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Hvem klager jeg til ved forsinket diagnose?

I første runde er det Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler erstatningskrav som følge av forsinket diagnose.

Når kan jeg kreve erstatning?

For å kunne få medhold forutsettes det at de tre kumulative vilkårene for erstatning; ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, og adekvat årsakssammenheng.

Når er en diagnose forsinket?

Ved vurderingen av om en diagnose er forsinket må det først undersøkes hvorvidt tidspunktet for fastsettelse av diagnose avviker fra det som er å regne som vanlig praksis. Videre må det vurderes om det om det er noe som tilser at dette tilfellet skal behandles annerledes.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave, 2012, med bistand av Morten Kjelland.

Storvik, Jan. Erstatning ved feildiagnose – en kommentar. Tidsskrift for Erstatningsrett, 2006 (1-02), s. 108-113.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20937/49297.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!