Erstatning for forsinket fly?

En frustrert mann som holder hendene mot ansiktet idet han får vite at flyet han skal ta er forsinket

Det er lite som er mer frustrerende enn forsinkede fly. Enten man gleder seg til å ankomme feriedestinasjonen, eller er på vei til et avgjørende møte, vil et forsinket fly by på problemer og konsekvenser. Så lenge enkelte vilkår er oppfylt kan man kreve erstatning for forsinkelsen.


Flypassasjerforordningen

Flypassasjerforordningen (EF) nr. 261/2004 fastsetter standarderstatning for innstilt flygning. Dette følger av forordningens art. 5 nr. 1 c), jf. art. 7. Denne forordningen gjelder som norsk rett, og er gjennomført som forskrift (FOR-2005-02-17-141). Forskriften oppstiller et objektivt ansvar, hvor flyselskapet kun kan fritas dersom det godtgjøres at «den innstilte flygningen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet».

EU-domstolen har uttalt at de samme reglene som for innstilte fly gjelder for flyvningen som er forsinket med 3 timer eller mer (Sak C-402/07 og 432/07 Sturgeon)

Utmåling av erstatning

Erstatningen er standardisert, og summen ligger på 250, 400 eller 600 euro. Dette innebærer at erstatningsutmålingen ikke vil by på problemer, og det vil være mindre skjønn involvert når erstatningssummen skal bestemmes.

Erstatning etter flyforsinkelse skiller seg fra vanlige erstatningsregler. Ettersom satsene er standardisert, er det ikke noe krav om økonomisk tap for at du skal få erstatning.

«Kommer du fram til reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunk, har EU-domstolen slått fast at du på lik linje som ved innstilte avganger har krav på en forhåndsfastsatt erstatning. Hvor mye du har krav på, avhenger av flygningens lengde.» Kilde: Forbrukertilstynet. https://www.forbrukertilsynet.no/forsinket-fly-krav-pa

Satsene er som følger:

250 euro for alle flygninger opptil 1500 km

400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.

600 euro for alle øvrige flygninger.

Dersom du tilbys plass på en annen flyvning til samme destinasjon og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flyvningen med mer enn

 • 2 timer ved flyvning opp til 1500km
 • 3 timer ved flyvning innenfor EØS på mer enn 1500km og alle øvrige flyvninger mellom 1500 og 3000km
 • 4 timer for øvrige flyvninger

kan kompensasjonen reduseres med 50%.

Har du imidlertid lidt et økonomisk tap som overstiger det standardiserte beløpet, kan du også kreve dette erstattet. Her kommer de grunnleggende vilkårene for erstatning inn. Det må derfor, i tillegg til det økonomiske tapet, foreligge et ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng, samt at det økonomiske tapet er påregnelig.

Reklamasjonsfrist

Høyesterett har uttalt i dom inntatt HR-2020-2401-A at det ikke foreligger noen reklamasjonsfrist. Dette begrunnes med reelle hensyn, samt forbrukerbeskyttelse.

Unntak fra hovedregelen om erstatning

Dersom forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, på tross av at alle tiltak man med rimelighet kunne forvente er utført, har du ikke krav på erstatning. Dette følger av reglene om kontrollansvaret. Eksempler på slike omstendigheter er dårlig vær, streik eller andre uforutsette hendelser.

Advokatbistand ved forsinket flyvning

Ikke alle er klar over rettighetene sine ved flyforsinkelser. Forordningen og forskriften som regulerer rettighetene til flypassasjerer er i tillegg lite tilgjengelig. Det vil derfor være i din interesse å få bistand av en advokat, slik at alle dine rettigheter blir ivaretatt, og at du får det du har krav på.

Våre erfarne erstatningsadvokater er klare til å bistå deg, og gir deg en gratis og uforpliktende første vurdering av saken din. Kontakt oss på telefon, e-post, eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er satsene for erstatning ved forsinkede flyvninger?

250 euro for alle flygninger opptil 1500 km 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km. 600 euro for alle øvrige flygninger.

Kan jeg få erstatning dersom flyet er forsinket?

Rettighetene dine når flyet ikke går som planlagt, avhenger av lengde på reisen og hvor lenge dere er forsinket.

Hva er reklamasjonsfristen for erstatning ved flyforsinkelse?

Høyesterett har uttalt at det ikke er en reklamasjonsfrist for erstatning ved flyforsinkelse.

Kan jeg kreve erstatning dersom forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter?

Dersom forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke har kontroll over, og alle rimelige tiltak er truffet, kan du ikke kreve erstatning.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

https://www.forbrukertilsynet.no/forsinket-fly-krav-pa

https://luftfartstilsynet.no/passasjer/passasjerrettigheter/

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!