Hvordan fremme et erstatningskrav?

En advokat som skriver en fremming til et erstatningskrav

Mange lurer på hvorvidt de overhodet har et erstatningskrav, men flere lurer også på hvordan det eventuelle kravet skal fremmes. Dersom den delen fremstår som vanskelig, kan det være lurt å henvende seg til advokat. Det gjelder også for de tilfellene der mottakeren av erstatningskravet motsetter seg å betale.

Er erstatningskravet i behold?

Før en ser på hvordan kravet skal fremmes, er det nødvendig å ta stilling til hvorvidt man i det hele tatt har et erstatningskrav i behold. Utenfor avtale er det tre tradisjonelle vilkår som må være oppfylt for å kreve erstatning: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Det vil typisk gjelde ulykker eller uforutsette hendelser.

I andre tilfeller kan erstatningskravet være regulert i avtale mellom partene eller følge av at en av partene har misligholdt en kontrakt.

«Det oppstilles gjerne et skille mellom erstatningsansvar i kontraktsforhold og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold (også kalt «deliktsansvaret»). Skillet trekkes i prinsippet mellom de tilfellene erstatningsplikten utspringer av en kontrakt eller avtale mellom skadevolder og skadelidte, og de tilfellene skaden rammer en person som ikke står i noe kontraktsrettslig forhold til skadevolderen.» Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012, s. 55.

Vilkårene for erstatning

Utenfor kontrakt

For det første må det foreligge ansvarsgrunnlag. Det vil si at skadevolder må være ansvarlig for den skadevoldende handlingen etter reglene om dette. Vedkommende kan være ansvarlig både direkte og indirekte, avhengig av de konkrete forholdene.

For det andre må det foreligge et økonomisk tap. Dette vilkåret er relativt åpenbart, i og med at hensynet bak reglene om erstatning fremmes for å dekke et økonomisk tap som har oppstått.

Til sist må det være tilstrekkelig årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og skaden. Dersom disse vilkårene er oppfylt, forutsatt at det ikke foreligger noen avtale, vil man i utgangspunktet ha sitt erstatningskrav i behold.

Innenfor kontrakt

Erstatning innenfor kontrakt blir typisk aktuelt der det foreligger en kjøpsavtale mellom partene, eller annen avtale som regulerer vilkårene for erstatning. Dersom det foreligger et kontraktsforhold, uten at reglene om erstatning er regulert, vil bakgrunnsretten komme til anvendelse.

For kjøp av ting, vil det være kjøpsloven, og for kjøp av eiendom vil det typisk være avhendingsloven. For å kreve erstatning i disse tilfellen, må det som regel konstateres et mislighold av kontrakten.Dersom dette kan konstateres, må også de øvrige vilkårene for erstatning være til stede.

Eksempel på erstatningskrav

Eksempler på erstatningskrav utenfor kontrakt, vil typisk være der det skjer en tilfeldig ulykke på gaten. I disse tilfellene vil det selvsagt ikke foreligge noen kontrakt mellom partene. Et eksempel på dette er at en forbipasserende på gaten blir truffet av et materiale fra en byggekonstruksjon. Dette var tilfellet i Rt. 1972 s. 965, der en jente ble truffet av en takstein mens hun gikk på gaten i Oslo. Som følge av dette ble hun påført en hodeskade. I avgjørelsen uttaler Høyesterett blant annet dette:

«Under disse omstendigheter knytter det seg til denne bygning et slikt særpreget og ekstraordinært faremoment at gårdeieren uten hensyn til skyld må betale erstatning for den skade som oppstår når disse risikomomenter i det konkrete tilfellet manifesterer seg. Gårdens eier, som for en meget billig premie kan dekke sitt tap gjennom en ansvarsforsikring, er etter min oppfatning nærmere til å bære de økonomiske følger av en slik ulykke enn den tilfeldig forbipasserende som rammes. Jeg legger ved min vurdering på dette punkt vekt På at gårdeieren ved tilsyn og vedlikehold av taket har muligheter for å forminske risikoen og dermed for å forebygge skader.»

Av det siterte fremgår at «gårdens eier» står nærmest til å betale erstatning for det økonomiske tapet den forbipasserende jenta har lidt. Dette styrkes av at byggekonstruksjonen fremsto som et «særpreget og ekstraordinært faremoment».

Hvordan fremme erstatningskravet?

Så fort som mulig

Først og fremst er det verdt å merke seg at erstatningskravet bør fremmes så tidlig som mulig etter at skaden er skjedd eller oppdaget. Dette er for å sikre at man overholder reklamasjons- og foreldelsesfrister. For det andre kan det reises spørsmål om hvem kravet skal rettes mot, og hva det skal inneholde. For de tilfellene der en ønsker å påberope seg erstatningskrav innenfor kontrakt, vil erstatningskravet typisk måtte inneholde en redegjørelse for kontraktsbruddet, og informasjon om at erstatning påberopes.

Ha med vilkårene

I tillegg kan det være lurt å ha med vilkårene for erstatning, og konstatere at disse er oppfylt. For erstatning utenfor kontrakt vil kun sistnevnte være nødvendig. Innenfor kontrakt vil kravet naturligvis fremmes til kontraktsmotparten, og utenfor kontrakt overfor den nærmeste ansvarlige. Som regel vil det være hensiktsmessig å fremme erstatningskravet skriftlig, eksempelvis via e-post.

Advokathjelp

Ved tvil om hvorvidt du har et erstatningskrav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Gjennom en uforpliktende første samtale kan du redegjøre kort for saken din, og vi kan gi deg veiledning. Dersom du er usikker på hvem erstatningskravet skal rettes mot, og hva det skal inneholde, kan vi også hjelpe deg med dette. For de tilfellene der motparten opptrer som vanskelig, kan det være mer effektivt og mindre strevsomt å benytte seg av advokat. I erstatningssaker vil ofte forsikringen dekke deler av advokatutgiftene.

Vanlige spørsmål

Hvordan fremmer jeg et erstatningskrav?

Erstatningskravet fremmes gjerne skriftlig ovenfor den det gjelder. Ved erstatningskrav innenfor kontrakt fremsettes kravet gjerne til kontraktsmotparten, og utenfor kontrakt fremmes kravet overfor den ansvarlige.

Hva må til for å fremme et erstatningskrav?

For å fremme et erstatningskrav må de alminnelige vilkårene for erstatning være oppfylt, herunder ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Utenfor kontrakt må det i tillegg konstateres et kontraktsbrudd.

Hva er forskjellen på erstatning i og utenfor kontrakt?

Erstatning utenfor kontrakt knytter seg typisk til ulykkestilfellene, der en person blir tilfeldig rammet og krever erstatning som følge av skade. Det kan eksempelvis være skade som følge av byggearbeider. Erstatning innenfor kontrakt omfatter tilfellene av kjøp og salg, der det foreligger et avtaleforhold mellom partene. Forskjellen mellom de to er i hovedsak at det i tillegg kreves kontraktsbrudd for tilfellene i kontrakt.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Erstatningssummen du kan kreve avhenger av de konkrete forholdene i saken, og følgelig hvor stort tap du har lidt som følge av den erstatningsbetingende hendelsen. Summen beregnes med bakgrunn i ditt økonomiske tap. Du kan både kreve erstatning for fysiske og psykiske skader.

Kilder

Kjelland, Morten. Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten. Nordisk försäkringstidskrift 1/2014. https://nft.nu/sites/default/files/Arsakssammenheng_og_bevis_i_personskade-erstatningsretten.pdf

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/19334/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!