Fri rettshjelp i saker om trafikkskadeerstatning

En kvinne ligger på bakken etter en trafikkulykke som hun senere vil kreve en trafikkskadeerstatning for

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade vil du i de fleste tilfeller ha krav på å få dekket dine advokatutgifter. Utgiftene kan dekkes gjennom private forsikringsordninger eller gjennom den statlige ordningen med fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at advokatbistanden kan bli tilnærmet gratis. 


Hva er trafikkskadeerstatning

Kort fortalt er en trafikkskade en personskade forårsaket av et motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Dersom du har pådratt deg en trafikkskade i forbindelse med en trafikkulykke, kan du ha krav på trafikkskadeerstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Det er tre vilkår som må være oppfylt for å ha krav på trafikkskadeerstatning.

For å ha krav på trafikkskadeerstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap eller skade som kan påvises og adekvat årsakssammenheng mellom den skadebetingende handlingen og skaden.

Hva er fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig rettshjelpsordning og ytes av advokater eller andre autoriserte rettshjelper. Rettshjelpsordningen betales helt eller delvis av Staten, hvorav formålet er å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som selv ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta eget rettshjelpsbehov. Dersom man oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan advokatbistanden bli tilnærmet gratis.

Trafikkskadeerstatning – to dekningsmuligheter

Når man skal kreve erstatning etter trafikkskade er det særlig to vanlige dekningsmuligheter en kan benytte seg av. Den vanligste og mest adekvate dekningsmuligheten er at advokatutgifter og andre utgifter i forbindelse med erstatningskravet dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet. Dernest kan advokathjelpen bli tilnærmet gratis fordi kostnadene dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Det er viktig å være oppmerksom på at ordningen med fri rettshjelp har en subsidiær karakter. Dette understrekes av at fri rettshjelp ikke omfatter bistand som dekkes gjennom andre ordningen eller som kan erstattes på en annen måte. Her er private forsikringer svært aktuelt, hvorav advokatbistand som regel dekkes gjennom private forsikringer. Utgifter som ikke dekkes av andre ordninger eller utgifter som ikke blir dekket fullt ut, kan imidlertid søkes dekket etter ordningen med fri rettshjelp.

Forsikringsselskapet dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter

Ved erstatning etter trafikkulykke plikter det ansvarlige forsikringsselskapet å dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter. Det følger av bilansvarsloven at alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar. Dette kan omtales som forsikringsplikten, og forsikringsselskapets ansvar er rent objektivt. I praksis innebærer dette at advokaten som påtar seg oppdraget sender faktura for sine utgifter direkte til det ansvarlige forsikringsselskapet.

Du kan lese mer generelt om dekning av advokatutgifter i trafikkskadesaker her.

Dersom det ansvarlige forsikringsselskapet avslår erstatningskravet, eller skadelidtes advokatutgifter ikke dekkes fullt ut, vil reglene om fri rettshjelp komme skadelidte til gode. I saker om trafikkskadeerstatning er det som regel på denne måten at reglene om fri rettshjelp blir aktuelle når det gjelder dekning av advokatutgifter og annen juridisk hjelp.

Fri rettshjelp i saker om trafikkskadeerstatning

Reglene om fri rettshjelp er fastsatt i rettshjelpsloven. Det følger av rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr.3 og § 16 annet ledd nr. 3 at den skadede i «sak om erstatning for personskade» har krav på fri rettshjelp. Trafikkskader faller naturligvis innenfor begrepet «personskade». Loven skiller mellom sakstyper hvor man har et ubetinget krav på fri rettshjelp og sakstyper hvor fri rettshjelp kun innvilges til personer med lav inntekt. Sistnevnte kan omtales som behovsprøvde saker. Saker om erstatning for personskade, herunder trafikkskader, er etter loven en behovsprøvd sakstype. Dette innebærer at adgangen til fri rettshjelp avhenger av søkerens inntekt og formue.

Les mer om fri rettshjelp i saker om personskade.

Inntekts- og formuesgrense

Idet saker om trafikkskadeerstatning er en behovsprøvd sakstype, vil søknad om fri rettshjelp kun innvilges til personer som har inntekt og formue under bestemte inntekts- og formuesgrenser. Slike inntekts- og formuesgrenser er fastsatt i rettshjelpsforskriften.

Det følger av rettshjelpsforskriftens § 1-1 at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 320 000,- for enslige og 490 000,- for ektefeller. Formuesgrensen er satt til kr 100 000,-. For å ha krav på fri rettshjelp i sak om trafikkskadeerstatning er det dermed at vilkår at søkeren ikke har inntekt og formue som overstiger den bestemte inntekts- og formuesgrensen.

Hvordan gis fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan fri rettshjelp bli gitt i form av fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Fritt rettsråd er fri juridisk rådgivning utenfor rettergang. Fri sakførsel omfatter salær til advokat under en rettergang ved domstolene. Fritak for rettsgebyr og andre kostnader innebærer at søkeren slipper å betale for behandling av saken i rettsapparatet.

Egenandel

Det er viktig å være oppmerksom på lovens regler om egenandel. Dersom man mottar fri rettshjelp, skal man som den klare hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det følger av rettshjelpsloven § 9 at mottaker av fri rettshjelp i behovsprøvde saker skal betale en egenandel av utgiftene. Saker om trafikkskadeerstatning er som nevnt en behovsprøvd sakstype. Dette innebærer at mottaker av fri rettshjelp i saker om trafikkskadeerstatning må betale en egenandel.

Når fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, er egenandelen en gang den offentlige salærsatsen. Dersom fri rettshjelp gis som fri sakførsel, utgjør egenandelen 25% av utgiftene (dog maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.

Advokathjelp

Reglene om fri rettshjelp kan være vanskelig å forstå. Dersom du har pådratt deg en trafikkskade og lurer håp om du har krav på fri rettshjelp kan du ta kontakt med en av våre erfarne advokater for en uforpliktende samtale. Vi vil foreta en gratis forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt per e-post eller telefon, eller fyll inn kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Les mer om fri rettshjelp i saker om personskade her.

Vanlige spørsmål

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstilbud, og betales helt eller delvis av Staten. Formålet bak ordningen er å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta eget rettshjelpsbehov. Fri rettshjelp ytes av advokater eller andre autoriserte rettshjelpere.

Hvordan søke om fri rettshjelp?

Søknad om fri rettshjelp kan sendes til fylkesmannen i det fylket do bor. I visse sakstyper kan imidlertid advokater eller andre rettshjelpere selv innvilge fri rettshjelp dersom inntekts- og formuesgrensen er oppfylt. Advokaten kan med andre ord bestemme om vedkommende skal få innvilget fri rettshjelp.

Hvordan gis fri rettshjelp i sak om trafikkskadeerstatning?

Ordningen med fri rettshjelp omfatter en rekke tilbud. Etter rettshjelpsloven kan fri rettshjelp gis i form av fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr.

Hva er vilkårene for fri rettshjelp i sak om trafikkskadeerstatning?

Saker om erstatning for personskade, herunder trafikkskader, er en behovsprøvd sakstype. Det er dermed et vilkår for fri rettshjelp at vedkommende ikke har inntekt eller formue som overstiger bestemte inntekts- og formuesgrenser. Slike inntekts- og formuesgrenser er fastsatt i rettshjelpsforskriften.

Hva er inntektsgrensen for fri rettshjelp i sak om trafikkskadeerstatning?

Det følger av rettshjelpsforskriftens § 1-1 at inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og 369 000,- for ektefeller.

Må jeg betale egenandel ved fri rettshjelp i sak om trafikkskadeerstatning?

Det følger av rettshjelpsloven § 9 at mottaker av fri rettshjelp i behovsprøvde saker må betale en egenandel. Idet sak om trafikkskadeerstatning er en behovsprøvd sakstype etter loven, må søker om fri rettshjelp i disse sakene betale en egenandel.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!